nieuws

FNK:’Nederland heeft last van isoitus’

bouwbreed

“We hebben in Nederland last van ‘isoitus”‘. Elk bedrijf moet volgens een ISO-norm worden gecertificeerd. Heel wat adviesbureaus zien op dit terrein een grote markt liggen en oefenen veel druk uit om toch vooral tot certificering over te gaan. Maar certificering op basis van een van de ISO-normen van de serie 9000 zegt nog niets over de kwaliteit van het produkt.”

Dat zegt de heer R. de Blank, algemeen secretaris van de Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) in Culemborg. Alles en iedereen schijnt gecertificeerd te moeten zijn of worden en dat baart zijn organisatie zorgen.

Vooral adviesbureaus denken het nodige aan certificering te ke verdienen. Ze proberen directies van bedrijven te overtuigen van de noodzaak tot certificering, aldus De Blank.

Bovendien proberen zij in de branche waarin De Blank werkzaam is, grote opdrachtgevers zo ver te krijgen dat die gaan eisen dat hun toeleveranciers gecertificeerd moeten zijn.

De betekenis van een dergelijke certificatie op basis van de ISO-9002-norm moet echter niet worden overschat. Die certificatie, aldus staat in het jaarverslag van de FNK te lezen, beoogt niet meer dan het vastleggen van procedures, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een organisatie. Het zegt dus niets over de kwaliteit van het eindprodukt.

Daarom wordt het ‘ronduit zorgelijk’ genoemd ‘als een grote opdrachtgever een kraanverhuurbedrijf, dat twee kranen exploiteert en waar naast de eigenaar nog een werknemer in dienst is als machinist, wil verplichten te certificeren op basis van ISO-9002, aldus de FNK. “Het is toch wel duidelijk hoe de procedures, bevoegdheden en verantwoor delijkheden in een dergelijke onderneming liggen” , aldus De Blank.

Volgens hem heeft certificering van een bedrijf volgens ISO-9002 pas zin als daaraan een produktcertificatie is voorafgegaan. “Eerst moet je je produkt goed maken, daarna je organisatie.”

Geen garantie

Verbetering van dat produkt in zijn branche geschiedt via de Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf SCK Maar dan nog…

In het verslag over het jaar 1992 van deze stichting wordt gewag gemaakt van een inspectiepo voor hijskranen, dat door de Arbeidsinspectie tussen mei en oktober vorig jaar is uitgevoerd.

“Voor wat betreft de bij de SCK aangesloten bedrijven concludeerde de Arbeidsinspectie dat zij de voorschriften beter naleven dan niet-aangesloten bedrijven. Helaas werd hierbij aangetekend dat een en ander niet in die mate geschiedde dat het SCK-merk garant staat voor een veilig gebruik van kranen.”

Bij het gebruik van de kraan in het werk werden ook door SCK-deelnemers belangrijke veiligheidsvoorschriften overtreden. Met name het zogenaamde overbelasten van de kraan viel in negatieve zin op.

De SCK tekent hierbij aan het jammer te vinden dat de Arbeidsinspectie zich niet openlijk heeft uitgelaten over de positieve gevolgen van het beter naleven van andere wettelijke voorschriften door SCK-deeelnemers. Zo scoorden SCKdeelnemers duidelijk beter op de punten keuringen en hijsgereedschappen.

Het bestuur van het SCK heeft inmiddels besloten ‘met proportionele middelen’ het euvel van overbelasting uit te willen bannen. Onderzocht zal worden of met behulp van een opvallend signaleringssysteem het passeren van de toegestane veiligheidsgrenzen kan worden voorkomen.

Als bij controle het uitschakelen van de begrenzing wordt geconstateerd zal de certificatiecommissie passende maatregelen ke treffen, waarbij ‘decertificatie van het bedrijf’ tot de mogelijkheden behoort, aldus het jaarverslag.

Reageer op dit artikel