nieuws

Extra miljoenen voor Limburgse rioleringen

bouwbreed Premium

De komende vijf jaar moeten de Limburgse gemeenten naar schatting f. 370 miljoen extra uitgeven voor het vergroten van de rioleringen. Het Zuiveringschap Limburg in Roermond constateert dat het huidige beleid dat de gemeenten voeren, op het gebied van de waterhuishouding, ontoereikend is. Met name het overstorten van ongezuiverd rioolwater op het oppervlaktewater moet worden ingeperkt. Om dit euvel te verhelpen, heeft het Zuiveringschap de Limburgse gemeentebesturen opdracht gegeven de bergingscapaciteit van de riolen te verruimen. De kosten bedragen f. 340 miljoen. Omdat deze maatregelen onvoldoende zijn om de doelstellingen van de Derde Nota Waterhuishouding te halen moet de bergingscapaciteit vergroot worden door het bouwen van bufferbasins.

Hiermee is een bedrag van f. 370 miljoen gemoeid. De 56 Limburgse gemeenten moeten dit geld zelf betalen en ke deze investering verhalen via de rioolretributie. De wethouders van Openbare Werken zijn recent in kennis gesteld van de ernst waarmee het Zuiveringschap de zaak gaat aanpakken.

Reageer op dit artikel