nieuws

Eindhoven bouwt jaarlijks 80 eenheden voor jongeren

bouwbreed

De gemeente Eindhoven wil in het kader van de budgetverdeling op grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) voortaan jaarlijks ‘een substantieel deel’ reserveren voor de bouw van wooneenheden voor jongeren. En wel door nieuwbouw, verbouw en verbetering. Op die manier moeten er jaarlijks tachtig wooneenheden bijkomen.

Volgens B en W is dat hard nodig. “In vergelijking met andere steden met aanzienlijke aantallen studerenden, zijn de corporaties in Eindhoven ver achtergebleven in hun aanbod van zelfstandige en onzelfstandige woonruimte voor (studerende) jongeren.

Weliswaar heeft de brede aandacht voor de huisvesting van alleenstaanden en tweeper soonshuishoudens in den lande gedurende de periode 19751982 ook in Eindhoven geleid tot uitbreiding van het aanbod, doch deze interesse is evenzo snel weer weggeebd” , constateren ze.

In het kader van de periodieke bijstelling van de nota ‘Overzicht van mogelijke locaties voor woningbouw’ zal worden aangegeven op welke terreinen de bouw van wooneenheden voor jongeren kan worden ingepast.

Het college wil overigens niet alleen uitbreiding door nieuwbouw, maar bepleit voorts een toename van kamergewijze verhuur door corporaties. Gedacht wordt aan jaarlijks tenminste 150 kamers naar rato van het woningbezit.

Volgens B en W is juist de geringe aandacht bij corporaties voor de huisvesting van jongeren “er mede debet aan dat de commerciele particuliere kamergewijze verhuur een geweldige vlucht heeft genomen, met alle gevolgen van dien” .

Reageer op dit artikel