nieuws

DSM wil ‘Graetheide’ rond 2000 bebouwen

bouwbreed

DSM wil, alvorens definitieve beslissingen te nemen over toekomstige investeringen in uitbreidingen, de zekerheid dat daartoe het eerder al aangekochte agrarische gebied Graetheide (totaal 215 hectare) kan worden aangewend.

Dit blijkt uit de door het chemieconcern opgestelde ‘Startnotitie Milieu Effect Rapportage Industriegebied Graetheide.

Volgens DSM is ingebruikname van Graetheide noodzakelijk “omdat rond het jaar 2000 op de huidige produktielocatie in Geleen geen ruimte meer beschikbaar is voor uitbreiding” .

Het concern wenst thans “ten behoeve van de strategische planning op de lange termijn duidelijkheid over de voorwaarden waaronder Graetheide in gebruik kan worden genomen” .

De MER moet de gevolgen voor het milieu in beeld brengen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat op het terrein Graetheide installaties en bijbehorende voorzieningen worden gebouwd die ten aanzien van de aard van de milieu-effecten vergelijkbaar zijn met die op de huidige produktielocatie. In het kader van de MER zullen diverse inrichtingsalternatieven worden bestudeerd en zullen ook de gevolgen voor het milieu van infrastructuur buiten Graetheide (die noodzakelijk is voor ontwikkeling van het gebied) worden aangegeven.

De huidige locatie van DSM omvat 800 hectare. Al in het streekplan 1977 is Graetheide door de provincie aangewezen voor uitbreiding van industriele activiteiten van het concern.

In het vigerende streekplan van 1987 is dat bevestigd.

“Rekening houdend met de benodigde tijdsduur voor de vereiste procedures en vergunningen zal de eerste stap nu gezet moeten worden om rond het jaar 2000 met de activiteiten op Graetheide te ke be ginnen” , aldus DSM in de startnotitie.

Verwevenheid

In de afgelopen decennia is volgens DSM in de Westelijke Mijnstreek “een grootschalig en maximaal geintegreerde chemielocatie ontstaan met een sterk onderlinge verwevenheid van fabrieken; zowel qua levering van grondstoffen en produkten als qua gezamenlijke utilities, infrastructuur, energiebalans etc.”

Die verwevenheid draagt bij tot lagere produktiekosten.

Vandaar ook de voorkeur van DSM om voor de uitbreiding het aangrenzende gebied Graetheide te benutten. Het gaat daarbij om basisfabrieken, volgfabrieken en afgeleide activiteiten. De omvang van het terrein biedt volgens DSM voldoende zekerheid voor de langere termijn.

“Een economisch verantwoorde inrichting van Graetheide heeft met name door milieuaspecten ruimtebeslag buiten het terrein tot gevolg. Om deze reden dienen vroegtijdig de ontwikkeling van Graetheide en de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van het terrein op elkaar te worden afgestemd” , aldus het concern.

Werkgelegenheid

Het inschatten van de milieueffecten is echter problematisch: “Op dit moment is het niet mogelijk gedetailleerd aan te geven welke installaties en bijbehorende voorzieningen gebouwd gaan worden op Graetheide. Dit vanwege de dynamiek van de markt in de chemische sector. Onzekere factoren zijn de ontwikkeling van de economie en de na het jaar 2000 gewenste produktenmix.”

Duidelijk is al wel dat ontwikkeling van Graetheide een forse impuls geeft aan de werkgelegenheid: “Zowel tijdens de aanleg en de bouw van installaties en bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, als in de fase van het in gebruik zijn van fabrieken, zal sprake zijn van substantiele effecten op de werkgelegenheid. Zowel in directe als indirecte sfeer.”

Reageer op dit artikel