nieuws

“Door ons beloningssysteem en onze opvatting over …

bouwbreed Premium

“Door ons beloningssysteem en onze opvatting over kortcyclisch werk stoten we eenvoudig werk uit. Het gevolg:werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt.”

Brabantia-directeur ir. J. van Elderen zegt in nummer 11 van De Werkgever zich te verzetten tegen het aan de kant zetten van minder getalenteerde mensen. Volgens hem draagt het sociale stelsel bij aan de uitstoot van eenvoudig werk. De onderkant van de arbeidsmarkt kan de solidariteitstoeslag niet opbrengen als gevolg van de veel te sterke concurrentie uit de lage-lonenlanden. Daarbij schrijft de Arbo-wet welbeschouwd voor dat kort-cyclische arbeid niet mag.

De gedachte achter deze voorwaarde noemt Van Elderen juist maar vraagt zich af of deze algemeen toepasbaar is. Wil een bedrijf overleven dan moet het evenwel de lagere posities schrappen om de arbeidskosten in de hand te houden. Voor de kansarmen die aan de onderkant van elke generatie zitten ontstaan daardoor steeds minder mogelijkheden om aan de slag te komen. Dat lokt weer zwartwerk uit die de solidariteitsbijdrage op witte arbeid hoog houdt.

“Tachtig procent van de Nederlandse managers zegt het grote belang van integrale kwaliteitszorg in te zien. Onderzoek toont echter aan dat niet meer dan een procent van de bedrijven een niveau benadert dat je daaronder zou ke verstaan.” Waarnemend voorzitter van de stichting Management en Arbeid Nieuwe Stijl L. Hielema noemt dat in nummer 19 van Onderneming teleurstellend. Verbetering van kwaliteit vraagt evenwel een bevlogen manager.

Een bedrijf dat daarin volgt, valt na het vertrek van zon manager vaak weer terug op het oude niveau. Kwaliteitszorg is saai, vermoeiend en vraagt doorzettingsvermogen en discipline. Daarbij ging het in de tweede helft van de jaren tachtig redelijk goed met de bedrijven. Onder dergelijke omstandigheden laten veranderingen zich moeilijk doorvoeren. Recessie biedt dan een betere basis. Verder moet een manager ruimte laten aan het personeel dat ideeen kan aandragen. Nederlandse managers lijken zich beter thuis te voelen in een hierarchische structuur.

“Het is moeilijk vast te stellen wat er met de werkgelegenheid in de bouw gebeurt. De cijfers zijn uitermate moeilijk te interpreteren, maar de dreiging is realistisch genoeg, de situatie is gespannen en de emoties lopen hoog op. Dat alles schept pessimisme in het bouwbedrijf, houdt investeringen

en vermindert de vraag naar arbeid.” Volgens nummer 120 van het Italiaanse Construire vergrootte de industriele groei in de jaren tachtig de kloof tussen investering en werkgelegenheid en verander de de samenstelling van de arbeid. Groei trad op in de bedrijfsleiding en in de kantoorbezetting. In het laatste kwartaal van 1992 daalde de werkgelegenheid in de Italiaanse bouw met 28000 plaatsen. De verenigde aannemers schatten het banenverlies voor 1992 op 30000 en voorspellen dat de werkgelegenheid dit jaar met nog eens 35000 plaatsen afneemt. De bedrijfstak heeft zichzelf echter weer enigszins op orde gekregen als gevolg van een gedaalde inflatie, verlaagde arbeidskosten en een verbeterde export en buitenlandse handel. Onduidelijk blijven de gevolgen van onder meer uitblijvende openbare investeringen en de inzet van immigranten op der bouwplaatsen.

“Zonder aanvullende maatregelen kan 20 procent van het grove toeslagmateriaal in beton worden vervangen door beton- en menggranulaat. Hogere percentages zijn technisch haalbaar maar dan moet men de samenstelling van het mengsel vervangen.” Volgens nummer 2 van Recycling vonden reeds succesvol verlopen proeven plaats met de aanmaak van beton uit een mengsel van betongranulaat en de zandfractie die vrijkomt uit de bewerkingsinrichtingen. Of deze mengsels ook economisch aantrekkelijk zijn, hangt af van de marktontwikkelingen.

Bij een gelijkblijvende markt kan de betonsector in theorie 2,5 miljoen ton beton- en menggranulaat opnemen. Betongranulaten als vervanger van grind moeten concurreren met alternatieven als geimporteerde breuksteen, zeegrind en industriele reststoffen. Per producent zal een aantal alternatieve samenstellingen worden aangeboden. De granulaten uit beton en metselwerk vereisen extra opslagcapaciteit. De producent zal dez granulaten exter pas dan toepassen wanneer er voldoend zekerheid bestaat over voldoende aanvoer tegen concurrerende prijzen.

“De Syndicale Kamer van de Bouwnijverheid van Limburg krijgt dezer dagen vanuit de ganse provincie meldingen van aannemers dat er bouwmachines gestolen zijn op de werven.

Voor meer dan BF20 miljoen de jongste vier maanden.” Volgens nummer 23 van Bouwkroniek verdwijnen er kleinere en grote bouwmachines en tractoren. Naar verwacht het werk van een georganiseerde bende.

Onderzoek toonde aan dat veel machines naar Nederland gaan waar ze op de zwarte markt terechtkomen. De Nederlandse politie houdt zich volgens het blad nogal terughoudend en lijkt weinig onderzoek te doen naar mogelijke helers. De diefstallen vinden nu reeds zon acht jaar plaats.

In 1985 kwamen de activiteiten van een zekere Buschkamp uit het Duitse Bad Salzuflen aan het licht. Deze verdween echter naar Griekenland voordat de recherche hem kon ondervragen. Via een sloopbedrijf in Helmond deed Buschkamp het gestolen materieel van de hand. In enkele gevallen trad de Nederlandse politiealleen op wanneer een door diefstal getroffen aannemer de plaats kon tonen waar zijn gestolen meterieel stond.

Reageer op dit artikel