nieuws

De zorgvuldige automatisering binnen De Vries Kozijnen BV

bouwbreed

‘Dank zij de automatisering van ons produktieproces zijn wij in staat gebleken de omslag in de vraag naar kleinere series en een grotere diversiteit in het leveringsprogramma adequaat op te vangen’, beweert de heer W. Bron, hoofd automatisering bij De Vries Kozijnen BV uit het Friese Gorredijk.

Binnenkort wordt al weer de vierde computergestuurde produktielijn in gebruik genomen en de plannen om de computer op nog meer plaatsen in de fabriek in te zetten, liggen al in de la.

Pragmatisch: dat is het kenmerk van de wijze waarop De Vries de automatisering binnen haar fabriek heeft aangepakt. Hoewel het bedrijf toen in het midden van de jaren zeventig de eerste computergestuurde machine werd geinstalleerd, is men nooit voor de verleiding gezwicht te veel taken aan de computer te gunnen. Elke, door de eigen mensen zelf uit te voeren, ontwikkeling werd eerst grondig bestudeerd op haar rentabiliteit voordat ze werd opgestart.

Kortom: de doorvoering van de automatisering heeft zich stapsgewijs voltrokken. Zo functioneerde in deze beginjaren diverse deelsystemen naast elkaar. De werkvoorbereiding, inkoop, facturering: iedereen werkte men zijn eigen systeem en ook de automatisering binnen de fabriek was een op zichzelf staand verhaal. Dit betekende dat op al deze verschillende plaatsen telkens weer computersystemen moesten worden gevoed met gegevens die ook al elders waren ingebracht. Aan deze werkwijze kwam een eind toen in 1982 een multi-usersysteem in gebruik werd genomen. De eigen automatiseringsafdeling ging aan de slag om een totaal geintegreerd systeem te ontwikkelen.

Minimale invoer

Deze operatie heeft ertoe geleid dat men slechts een tekening van het te vervaardigen kozijn in het systeem hoeft in te voeren om alle betrokken disciplines te voorzien van de informatie die men nodig heeft. Anders gezegd: op basis van deze ene tekening worden materiaallijsten, bestellijsten, hoeveelhedenstaten, produktietekeningen enzovoorts en de data voor de numeriek bestuurde machines gegenereerd. Vanzelfsprekend moet de tekening die als invoer dient wel aan de nodige eisen voldoen, wil al deze informatie eruit ke worden uitgehaald.

Daarom wordt ze door de werkvoorbereiders vanaf het begin opgezet. ‘De architect hoeft van ons dus geen volledig uitgedetailleerd kozijn te tekenen. Wanneer hij ons zijn wensen doorgeeft, dan tekenen wij, op basis van hetgeen wij in huis hebben aan produkten en produktiemogelijkheden, het kozijn, rekenen de constructie door en stoppen het geheel in de computer’, aldus Bron.

Informatisering

Dat de gehele afwikkeling van het produktieproces is ‘opgehangen’ aan een tekening, geeft al aan dat men erin is geslaagd om een totaal inzicht te verkrijgen in de informatiestromen die binnen het proces onderscheiden ke worden.

‘Wellicht is dat nog wel belangrijker dan het feit dat we geautomatiseerd zijn’, meent Bron. ‘Om effectief en efficient te ke automatiseren, hebben we eerst in beeld moeten brengen wie wat doet en welke data benodigd zijn om optimaal te ke presteren. We ke zo ook duidelijker plannen, zowel in de produktie als bij de inkoop van materialen en dat is in deze tijd van kleinere series van groot belang.’

Heeft de automatisering er zonder twijfel toe bijgedragen dat De Vries Kozijnen haar positie in de markt heeft ke verstevigen, de organisatie blijft op het standpunt staan dat de computer louter dient als ondersteuning. Men waakt ervoor om te veel taken aan het apparaat toe te kennen, niet alleen omdat sommige opdrachten te specifiek zijn om rendabel geautomatiseerd te ke worden, maar ook om te voorkomen dat de creativiteit van de medewerkers wordt ‘doodgeslagen’. Een voorbeeld hiervan treft men in de montage-afdeling van de fabriek waar nog redelijk ‘ouderwets’

wordt gewerkt. Een van de weinige bewijzen van de automatisering die men hier aantreft, is dat de medewerkers hun aanwijzingen over de juiste montage halen uit een boekwerkje dat bestaat uit door een CAD-systeem getekende tekeningen. ‘En dat is iets wat we waarschijnlijk in de toekomst willen aanpakken’, vertelt Bron. ‘Het maken van deze boekjes vergt namelijk niet alleen de nodige inspanning en kosten, je loopt tevens het risico dat men is vergeten de juiste tekeningen in te voegen.

Reageer op dit artikel