nieuws

De verkoper zal in het contract alle lasten en …

bouwbreed

De verkoper zal in het contract alle lasten en beperkingen moeten vermelden waarna de koper uitdrukkelijk verklaart die te aanvaarden. De koper dient volgens Reeser Cuperus te verklaren hoe hij het registergoed wil gebruiken waarna de verkoper meedeelt of het beoogde doel naar hij weet op publiek- of privaatrechtelijke gronden is toegestaan. Hij dient verder alles wat hij over deze kwestie weet bekend te maken, ook al kan dat er toe leiden dat de koper wordt teleurgesteld in zijn verwachting.

Inzake een bodemonderzoek vermeldt de overeenkomst wie de opdracht daartoe verstrekt en wie de kosten betaalt. De tekst dient verder melding te maken wie de eventuele saneringskosten betaalt. Norm is daarbij dat de grond voor de koper redelijkerwijs aanvaardbaar is.

Kan de levering niet wachten totdat is gesaneerd dan moet de verkoper zekerheid stellen.

Vallen deze werken te kostbaar uit dan heeft de koper een ontbindingsrecht. Blijkt achteraf niet ontdekte vervuiling in de bodem te zitten en wordt dit zogeheten restrisico op de verkoper gelegd dan is ene ex pliciete garantie noodzakelijk, eventueel in samenhang met zekerheidsstelling voor de kosten.

Invloed

De aanwezigheid van vervuiling heeft volgens drs. R. van der Paardt van Buruma Maris Scheer Van Solkema uit Den Haag invloed op de waarde van de vermogensbelasting aangezien daarvoor wordt aangesloten bij de waarde in het economisch verkeer. Dat geldt ook voor de vermogensbelasting en de waardebepaling inzake kwesties omtrent successie- en schenkingsrecht. Sanering laat in btw-technische zin nieuw vervaardigd onroerend goed ontstaan. Wordt dit opgeleverd dan moet hierover btw worden betaald. Tevens kan het voorkomen dat door het saneren van grond een interne levering optreedtwaardoor in beginsel niet-btw-plichtige instellingen en gemeentente maken krijgen met een afdrachtplicht van btw over de waarde van het vervaardigde vastgoed. Dergelijke instellingen ke in bepaalde gevallen btw-aftrek realiseren wanneer ze kiezen voor belaste verhuur of wanneer er een btw-belaste levering na de sanering volgt.

Reageer op dit artikel