nieuws

Civiele toepassingen van vliegas vallen tegen

bouwbreed

Het bedrijf Vliegasunie meldt in het jaarverslag 1992 dat het gebruik van vliegas voor civieltechnische toepassingen moeilijk van de grond komt. “Deze mogelijkheid voor toepassing lijdt zeer duidelijk onder de interpretatieverschillen van het onwerp Bouwstoffenbesluit door overheden en vergunningverlenende instanties.”

Vliegasunie, gemeenschappelijk bezit van vier energieproducenten, levert hoofdzakelijk aan de beton- en cementindustrie. Van de 781400 ton geproduceerd vliegas ging 544000 ton naar de cementindustrie. Slechts 2900 ton wordt gebruikt in de wegenbouw. Volgens het jaarverslag leverde de verkoop van vliegas f. 2,762 miljoen op.

Daarnaast verkocht het bedrijf voor f. 1,027 miljoen aan bodemas en gips, twee andere reststoffen die de onderneming moet verkopen. De Nederlandse wegenbouwmarkt nam 27400 ton bodemas af, terwijl de gipsplatenindustrie 97 procent van het geproduceerde rookgasontzwavelingsgips in 1992 heeft afgenomen.

Daar de Vliegasunie dienstverlenend is aan de vier aandeelhouders is het jaarlijkse resultaat nul. Hiervoor zijn wel afspraken gemaakt met de fiscus. Als de onderneming echt “commercieel” zou functioneren, zou het dik in de rode cijfers zitten. Het bedrijfsresultaat 1992 toont een verlies van f. 459000. Door gunstige financiele baten wordt het resultaat nul. Daarnaast bracht men f. 17,658 miljoen in rekening bij de vier aandeelhouders voor de verwerking van de reststoffen. Dit bedrag wordt bij de netto-omzet opgeteld (inkomsten), zodat de bedrijfsopbrengsten over 1992 uiteindelijk f. 21,447 miljoen bedragen. Plannen om op korte termijn als ‘echte onderneming de markt op te gaan, zijn er niet.

Reageer op dit artikel