nieuws

Bouw loopt achter met invoering milieuzorg

bouwbreed

De bouw loopt, vergeleken met andere bedrijfstakken, ver achter met de invoering van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem. De regering wil dat in 1995 elk bedrijf in Nederland daarover beschikt, maar dan zal er in de bouw nog heel hard aan getrokken moeten worden om dat te realiseren.

Dat valt op te maken uit een door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) verricht onderzoek. Met een bedrijfsintern milieuzorgsysteem ke bedrijven schadelijke effecten van de bedrijfsvoering op het milieu beheersen en waar mogelijk ook verminderen.

Een meerderheid van de bouwbedrijven is van die regeringsplannen op de hoogte. Maar het EIB concludeert dat van integrale invoering van milieuzorgsystemen bij hoofdaanne mers nog lang geen sprake is: ‘In bijna de helft van deze bedrijven is nog geen enkel element van het milieuzorgsysteem, dat in 1995 dient te zijn ingevoerd, verwezenlijkt. Van de bedrijven met meer dan 100 verloonde arbeidsjaren was eind 1992 slechts 15,2% min of meer klaar voor 1995. Van bedrijven met twintig of meer verloonde arbeidsjaren is dat 8%.” Volgens het onderzoeksinstituut is een aantal bedrijven echter ‘op bescheiden schaal’

bezig om bepaalde elementen van het milieuzorgsysteem door te voeren. ‘Over het algemeen hebben bedrijven naarmate ze groter zijn, meer elementen ervan in de bedrijfsvoering gearentegreerd”, meent het EIB.

Minst ver

De kleine bouwbedrijven zijn het minst gevorderd met de ontwikkeling van zon systeem. Het EIB kan dat wel verklaren: ‘Het regeringsstandpunt is voor deze bedrijven minder duidelijk. Hier ligt een taak voor de branche-organisaties. Zij ke de tijd en mankracht ter beschikking stellen die in de kleine bedrijven vaak ontbreken. Gezien het grote aantal kleine bouwbedrijven en de belasting die zij samen ke vormen voor het milieu, een belangrijk actiepunt.” Het onderzoek toont aan dat veel bouwbedrijven bij de aanschaf en verwerking van bouwmaterialen slechts in beperkte mate rekening houden met milieuaspecten.

‘Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat bouwers geen invloed hebben op de materiaalkeuze. Er wordt wel veel aandacht besteed aan gescheiden inzameling van bouw-, sloop- en chemisch afval. De nadruk zou echter bij voorkeur op preventie moeten liggen en niet op bestrijding van de gevolgen”, stelt het EIB vast.

De vraag is dan echter wel wie het voortouw wil nemen bij het stimuleren van gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen. Volgens het EIB brengt dit een ander essentieel punt naar voren, namelijk de beoogde vrijwilligheid bij de invoering van een milieuzorgsysteem.

Gevolgen

‘Het is nog maar de vraag in hoeverre bedrijven bereid zijn tot invoering van een milieuzorgsysteem zolang niet duidelijk is wat de gevolgen daarvan zijn voor de bedrijfsvoering.

Daarnaast moet worden bedacht dat milieuzorg een van de vele poen is waarmee ondernemingen zich bezig moeten houden. Veiligheid, arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg vragen ook de aandacht van het bouwbedrijf. De beschikbare hoeveelheid geld, tijd en mensen moet over al deze poen worden verdeeld.

Een nader onderzoek naar de financiforle en organisatorische gevolgen van de introductie van milieuzorgsystemen in bouwbedrijven zou dan ook zeer zinvol ke zijn”, constateert het EIB.

Reageer op dit artikel