nieuws

‘Al jaren rijdt Nederland comfortabel mee op de …

bouwbreed Premium

‘Al jaren rijdt Nederland comfortabel mee op de bagagedrager van de Duitse economie.

Dit jaar echter lijken we door de Grote Buur te worden meegesleept in een milde recessie.

Nadrukkelijker dan ooit klinkt dan ook de roep om een spreiding van de exportportefeuille.” Volgens NCM-topman H.

Groen glijdt Europa af. In nummer 21 van Onderneming geeft hij aan dat de premie-inkomsten niet meer opwegen tegen de schade die voortvloeit uit wanbetaling.

Over het eerste kwartaal van 1993 doet zich voor het eerst sinds heugenis het verschijnsel voor dat de gedeclareerde exportomzetten teruglopen. Mede daardoor verhoogde de NCM de premies over de hele linie met 15 procent. Oost-Europa, Zuidoost-Azie en ZuidAmerika bieden volgens diverse zegslieden aanzienlijke kansen aan de Nederlandse export. Vaak gaat het echter om landen waar bedrijven moeilijk binnen komen omdat de Nederlandse staat het risico van wanbetaling op politieke gronden niet verzekert. Naar de mening van Groen ontkomt de exportkredietverzekering niet aan een verzakelijking, zij het dat de overheid het bedrijfsleven op bepaalde momenten tegemoet moet komen.

‘Na tien jaar stilte staan er weer nieuwe stadsverwarmingspoen op stapel. In Amsterdam en Maastricht is tot aanleg besloten en op veel andere locaties wordt gestudeerd.’ Volgens nummer 6/7 van Energie- en Milieuspectrum gaat de Sep vooralsnog uit van tien STEG-eenheden die elk 250 MWe warmte leveren en zijn minstens elf kleinere poen in studie. Als gevolg van de vele problemen maakt de term stadsverwarming plaats voor de begrippen warmte/kracht met warmtedistributie, warmtenetten en warmteplan. De belangrijkste stimulans voor stadsverwarming is de afspraak over de prijs waarvoor de distributiesector warmte inkoopt bij de produktiesector. Volgens deze opzet draagt de productiesector het risico omtrent de brandstofprijs en draagt de distributiesector de afzetrisicos. De plannen voorzien onder meer in de bouw van een STEG-eenheid nabij Diemen die ruim 17000 woningen in Amsterdam Zuidoost van warmte voorziet. In Maastricht bestaan vergevorderde plannen voor stadsverwarming op het Ceramiqueterrein.

‘VROM wil in zoveel mogelijk bedrijven een intern milieuzorgsysteem van de grond krijgen. In eerste instantie op basis van vrijwilligheid maar het juridische jasje hangt al klaar: de koppeling van het systeem aan de vergunning.’ Het pro bleem is volgens nummer 5 van MilieuMarkt dat milieuzorg geen confectiepak is maar een maatkostuum. De invoering van het zorgsysteem zal om die reden slechts langzaam vorderen. Koppeling van milieuzorg en vergunning past in de gedachte over deregulering. Dezelfde overheid is evenwel ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het milieubeleid. Het voorgestelde systeem valt of staan dan met de verslaglegging. Naar verwacht zal het verplichte milieujaarverslag hier een belangrijke rol spelen. Een onderneming die vrijwillig een milieuzorgsysteem opzet, doet dat voor de voordelen. Een handhaver richt zich echter op de overtredingen van de vergunningsvoorschriften. Bij de lagere overheden zal om die reden een mentaliteitsverandering noodzakelijk zijn.

‘Francis Duffy, voorzitter van het Koninklijk Instituut van Britse Architecten, en medeoprichter en voorzitter van de Degw ontwerpgroep, zou graag een revolutie zien in de wereld van de architectuur en de manier om die teweeg te brengen is eenvoudig de architecten erop wijzen dat ze hun beroep en hun culturele verantwoordelijkheid serieus nemen.’ Volgens nummer 121 van Costruire geeft een architect zijn beste visitekaartje af wanneer hij nee zegt tegen een po dat alleen maar kan uitlopen op een architectonische gruwel en vergissing. De architect van de volgende eeuw zal zich meer rekenschap moeten geven van wat de maatschappij wil. Op dit moment houden architecten te weinig rekening met toekomstige ontwikkelingen en gaan de meesten voorbij aan het feit dat de functie van een gebouw in de loop van de tijd verandert. Niet alleen het belang van de opdrachtgever dient mee te tellen maar veel meer het aanzien van de stad.

‘In het economisch bestel van het Waasland is de haven op de Linkerscheldeoever een niet meer weg te denken gegeven.

De rechtstreekse tewerkstelling beloopt er ruim 7000 eenheden, omgerekend 10 procent van het Wase totaal.” Het aantal vestigingsaanvragen voor dit gebied ligt volgens nummer 24 van Bouwkroniek hoog.

Om de groei leefbaar te houden, is de aanleg van een transportzone aan de rand van de Waaslandhaven gewenst.

Een snelle herziening van het gewestplan moet de realisatie van dit Logistieke Park Waasland mogelijk maken. De uitbouw van de Waaslandhaven verloopt sinds 1987 voorspoedig. Desondanks treft de economische teruggang ook deze regio. Als gevolg daarvan moest de gloednieuwe PPS-fabriek van Bayer worden gesloten.

Om aan de vraag naar terrein te ke voldoen vinden nog steeds ophoogwerken plaats.

Voorts worden nog steeds aanzienlijke gronden in de regio opgekocht voor het onderbrengen van bedrijven.

Reageer op dit artikel