nieuws

Zeiderveld verwerft eerste KOMOISO-9000 certificaat

bouwbreed

Zeiderveld Noord-Zuid Combinatie BV uit Haaften heeft gisteren als eerste bouwonderneming een NENISO-9002-certificaat verkregen, dat het KOMO-predikaat heeft meegekregen.

Het KOMONENISO 9002-certificaat dat nu is verleend aan Zeiderveld Noord Zuid Combinatie BV houdt in dat deze onderneming naar de mening van KIWA werkt volgens een kwaliteitssysteem die daaraan in de NENISO9002 norm zijn gesteld. Zeiderveld is gespecialiseerd in uitvoeren van technisch gecompliceerde projecten, onder meer op het gebied van weg- en waterbouwkunde en de utiliteitsbouw.

Met werken volgens een kwaliteitssysteem wordt in de eerste plaats beoogd tekortkomingen tijdens het vervaardigen en installeren van produkten te voorkomen. Worden desondanks afwijkingen vastge steld, dan voorziet het kwaliteitsysteem in maatregelen om dat verder te voorkomen.

De ervaring bij KIWA leert dat NENISO-gecertificeerde bedrijven tot vermindering van de foutenmarge in hun werk ke komen. Hierdoor zijn besparingen te realiseren die ke oplopen tot 5% van de totale kosten. In perioden van laagconjunctuur zijn deze kwaliteits- en kostenaspecten van doorslaggevende betekenis.

Markt

KIWA besloot tot ontwikkeling van het KOMONENISO 9000-certificaat omdat bij dit keuringsinstituut de roep vanuit de markt om een certificaat, wel volgens de normen uit de NEN ISO 9000 serie, onder de ‘bouweigen’ KOMOvlag steeds sterker werd gehoord.

Tot voor kort was het bekende KOMO-predikaat alleen van toepassing op attesten, produkten en bouwprocessen. Deze reeks is nu met KOMONENISO9000 gecompleteerd. Toekennen van het KO MO-predikaat valt onder de erkenning die het onderzoeks- en keuringsinstituut KIWA voor de certificering van kwaliteitssystemen van de Raad voor de Certificatie heeft gekregen. De ontwikkeling is gedaan in overleg met de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

Duidelijkheid

Volgens ing. J.H. van Zutphen, hoofd van de KIWA-afdeling Beton-bouw, schept het nieuwe KOMONENISO9000certificaat duidelijkheid. “De bouwsector heeft behoefte aan uniformiteit als het gaat om NENISO9000-verklaringen.

Tot nu toe is die op het gebied van kwaliteitssystemen ver te zoeken geweest.” Dat voert Van Zutphen aan als reden voor de door hem gesignaleerde terughoudende opstelling van de aannemerij aangaande NENISO-certificering.

Het KOMO-merk bij de certificaten komt tegemoet aan de behoefte aan een eenduidig en voor de gehele bouw herkenbaar kwaliteitsniveau. Dit merk kent grote bekendheid en heeft in de laatste twintig jaar in de bouw een zekere status verkregen. Van Zutpen denkt dit jaar nog meerdere KOMOcertificaten voor kwaliteitssystemen te ke verlenen.

Opdrachtgevers die werken met gecertificeerde aannemers ke erop vertrouwen dat gewerkt wordt volgens:procedures, richtlijnen en werkinstructies die in een kwaliteitssysteem volgens NENISO 9002 verankerd zijn. De opdrachtgever krijgt van de gecertificeerde aannemer namelijk volledige inzage in de rapportages omtrent de kwaliteitsborging van een onder certificaat aangenomen werk.

Daarbij ziet KIWA als onafhankelijk certificerende instantie door middel van regelmatige evaluatiebezoeken (audits) toe op de naleving van het kwaliteitssysteem. Jaarlijks zal van het gecertificeerde bedrijf minimaal een werk van begin tot eind onder de loep worden genomen.

Reageer op dit artikel