nieuws

Veiligheid materieel gediend met inspectie

bouwbreed

Met betrekking tot het machinematerieel worden door de Aboma+Keboma verschillende keuringen en inspecties uitgevoerd. De vijf afzonderlijke machinekeuringen houden verband met de aard van het materieel zelf (typekeuring), het tijdstip van in gebruikname (eerste ingebruikname) , de wijze van gebruik (periodieke keuring) en opstelling (opstellingskeuring) alsmede periodieke controle op de veiligheid van het de machines (veiligheidsinspectie).

Bij een type-keuring wordt van een exemplaar van een type machine vastgesteld of deze voldoet aan de voorschriften en normen. De fabrikant kan van elk volgend exemplaar een conformiteitsverklaring afgeven, waarin hij verklaart dat het overeenkomstig het typegekeurde exemplaar is. Door Aboma+Keboma wordt controle uitgeoefend op de conformiteit van de produktie.

In overleg kan de type-keuring worden uitgevoerd overeenkomstig het hiervoor bepaalde in EG-richtlijnen, zodat de opdrachtgever in staat is om op basis van de keuring een Emerk of een CE-merk aan te brengen.

Machinesoorten zoals hijskranen, bouwliften voor goederenvervoer, hoogwerkers, heftrucks en elementenstellers dienen een keuring te ondergaan. Dat geldt ook voor materieel waarvoor EG-richtlijnen gelden ten aanzien van de geluidproduktie en ROPS- en FOPS testen voor cabines.

Eerste ingebruikname

De keuring voor eerste in gebruikname is eenmalig en is een stukskeuring. Gecontroleerd wordt of de machine voldoet aan de (veiligheids)voorschriften. Na accoord bevinding worden de machinedocumenten gewaarmerkt en een gedateerd keurmerk verstrekt.

Keuring voor eerste ingebruik name geldt voor hijskranen, autoladders, hoogwerkers, funderingsmachines, bouwliften, werkbakken, en graafmachines ingezet voor het leggen van leidingwerk.

Periodieke keuring

De periodieke keuring wordt uitgevoerd als jaarlijkse keuring of als keuring na een nieuwe opstelling. Het gaar hierbij om machines die een eerste keuring voor eerste ingebruikname met goed gevolg hebben ondergaan. Nadat de desbetreffende machine in orde is bevonden, wordt een nieuw op datum gesteld keurmerk verstrekt. Op verzoek van de opfrachtgever kan de periodieke keuring worden uitgebreid met een controle op de onderhoudsaspecten. De periddiek keuring geldt dezelfde machines als genoemd onder ‘eerste ingebruikname.

Veiligheidsinspectie

De veiligheidsinspectie wordt uitgevoerd op materieel dat geen keuring voor eerste ingebruikname heeft ondergaan en waarvoor geen prodcedure van keuring voor eerste ingebruikname bestaat.

De inspectie is gericht op de toestand van de machine en de staat van onderhoud. De inspectie geeft niet aan of de machine al dan niet voldoet aan normen of regelgeving. Na akkoord bevinding wordt een op datum gesteld veiligheidsvignet aangebracht. Voor de inspectie komen alle machines, werktuigen en gereedschappen in aanmerking. De inspectie is op verzoek van de opdrachtgever uit te breiden met een controle op de onderhoudsaspecten.

De opstellingsinspectie is niet uitsluitend gericht op een machine, maar op de veilige inzet van de machine in relatie met het uit te voeren werk. De inspectie mag niet worden beschouwd als een periodieke keuring of veiligheidsinspectie.

De inspectie geldt ten aanzien van specifieke hijskranen, funderingsmachines en bouwliften. Ook voor andere werktuigen is een opstellingsinspectie mogelijk.

Reageer op dit artikel