nieuws

Renovatie Berlaymonster blijkt duur drama in veel bedrijven

bouwbreed

De renovatie van het Berlaymontgebouw, het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel, is een grote en vooral peperdure lijdensweg.

Het wordt stilaan een nieuw schandaal, een drama in verschillende bedrijven dat iedereen heeft zien aankomen, een drama op kosten van de Belgische en Europese belastingbetalers.

Geen wonder dat in Brussel meer en meer wordt geklaagd over het wanbeleid en de vriendjespolitiek rond het ‘Berlaymonster’. Onlangs heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat de eigenlijke renovatie van het gebouw, dat eind 1991 wegens het asbestgevaar plotseling in snel tempo door de 3200 ambtenaren moest worden ontruimd, pas in september-oktober 1995 zal beginnen.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 1998/begin 1999. Aanvankelijk had het gerenoveerde gebouw op 1 januari 1996 in nieuw jasje opgeleverd moeten worden. Bij de Europese Commissie en de Belgische Regie der Gebouwen, die verantwoordwelijk is voor de renovatie, maar in grote financiele moeilijkheden verkeert, waarschuwt men nu al voor ‘enige rek’ in de renovatieperiode wegens omstandigheden, die nu nog niet te voorzien zijn.

Daarom wordt in feite gemikt op de datum van 1 januari van het jaar 2000 om het gereno veerde Berlaymontgebouw weer in dienst te nemen. De grote vraag is echter door wie.

De Europese Commissie heeft namelijk zeer hoge eisen gesteld op het gebied van veiligheid en hygiene, waardoor de kostprijs van de hele vernieuwingsoperatie drastisch omhoog wordt gedreven. De Belgische overheid is akkoord gegaan met deze meerkosten ofschoon de Europese Commissie geen enkele verplichting wenst aan te gaan dat ze na de uitgevoerde renovatie het gebouw ook werkelijk weer zal betrekken. Sedert het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap eind 1991 het Berlaymontgebouw verliet, heeft de Belgische regering elk jaar een bedrag van f. 82,5 miljoen moeten bijpassen voor vervangende kantoorruimte voor de 3200 ‘verdreven’ EGambtenaren.

Verlengd

Intussen werd de huurovereenkomst voor het Berlaymontgebouw tussen de Europese Commissie en de Belgische overheid verlengd tot het einde van de renovatiewerkzaamheden. De huur voor het gebouw bedraagt f. 27,7 miljoen per jaar. Wegens de recessie en de lege kas van de Belgische Regie der Gebouwen gingen er aanvankelijk stemmen op om alleen het asbest te verwijderen uit het Berlaymontgebouw en enkele noodzakelijke aanpassingen te verrichten aan de binnenruimte van het gebouw.

In dat geval had men de kostprijs van de operatie tot ongeveer f. 220 miljoen ke beperken. Maar de EG en de Belgische staat willen zich niet beperken tot het verwijderen van het asbest. Ze vrezen in dat geval namelijk verzoeken om schadevergoeding van ambtenaren die na jarenlang verblijf in het gebouw ziek zijn geworden.

Eisen

Nu zal de totale renovatie, die voor rekening van de Belgische staat (dus van de Belgische belastingbetalers) komt, een bedrag van tussen de f. 660 en f. 825 miljoen vergen met nog altijd de onzekerheid of de EG het gebouw uiteindelijk wel wil. Een van eisen die de Europese Commissie aan het nieuwe gebouw stelt, luidt dat zij zelf met eigen experts wil controleren of alle asbest wel degelijk uit het gebouw is verdwenen. Ook wil zij dat de nieuwe huurprijs wordt goedgekeurd door de Europese ministerraad en door het Europees Parlement. Binnenkort gaan de eerste opdrachten uit voor studies over de renovatie.

Die moeten in de loop van 1995 klaar zijn zodat de renovatie dan ook eindelijk kan beginnen. Groter of hoger wordt het nieuwe gebouw niet. Het zal evenmin aan meer ambtenaren dan tot nu toe plaats bieden.

Aanbesteding

De Belgische overheid heeft vorig jaar f. 55 miljoen ter beschikking gesteld voor het verwijderen van asbest uit het gebouw. De vorige maand werd begonnen met de voorbereidende werken, die tot in augustus zullen duren. Dan volgt in oktober de eigenlijke aanbesteding voor de verwijdering van het asbest nadat eerst in augustus en september nog 40000 meter2 tussenwanden zijn verwijderd. Voor de verwijdering van het asbest heeft de Regie der Gebouwen de periode maart 1994/september 1995 uitgetrokken. Het kostenplaatje bedraagt f. 82,5 miljoen. Daarna kan de eigenlijke renovatie beginnen. Voor de renovatie van het Berlaymontgebouw heeft de Belgische regering een speciaal fonds (Berlaymont 2000) opgericht dat kan beschikken over een crediet van f. 233,7 miljoen, waarvan inmiddels al ruim f. 150 miljoen werd besteed. De overige f. 83 miljoen dekt ruw genomen maar een tiende van de totale renovatiekosten. Het chronische geldgebrek van de overheid is ook de belangrijkste oorzaak voor het uitspreiden in de tijd van de werkzaamheden al worden die er zo niet goedkoper op.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels