nieuws

Raad Barendrecht zet BenW de voet dwars

bouwbreed

De raadscommissie ruimtelijke ordening van de gemeente Barendrecht heeft unaniem afwijzend gereageerd op het voornemen van B en W medewerking te verlenen aan het viersporig maken van de lijn tussen Rotterdam en Dordrecht.

De commissie wees dit voorstel af op grond van de plannen voor de aanleg van de hogesnelhgeidslijn naar Parijs, de Betuwelijn naar het Roergebied en een mogelijke nieuwe goederenlijn naar Belgie.

Over deze plannen bestaat in Barendrecht al wrevel en ook over de reeds bestaande overlast van het rangeerterrein Kijfhoek. Er is vrees voor toename van gevaarlijke goederentransporten en ongenoegen over de plannen tot afbraak van 60 woningen. GS van Zuid-Holland antwoorden dit op vragen van de fractie Groen Links in de Provinciale Staten.

Met de Nederlandse Spoorwegen vindt overleg plaats over de gevolgen van de plannen voor de plaatselijke leefbaarheid. De geluidsoverlast van de bestaande spoorlijn mag niet hoger dan 65 dB(A) uitvallen.

Voor de nieuwe lijn ligt de grens bij 57 dB(A). De ontstane situatie kan leiden tot vertraging in de realisatie van de spoorwerken voor de reizigersdienst. De provincie zal zonodig aan de oplossing ervan meewerken. GS zien vooralsnog echter geen aanleiding te bemiddelen tussen de direct betrokken partijen zolang het lopende overleg voortgang boekt. Op dit moment gaat het alleen om een menigsverschil tussen B en W en de raad van Barendrecht. Tussen B en W, de NS en het rijk bestond al overeenstemming over de plannen voor de spoorwerken.

De provincie meent dat de uitbreiding naar vier sporen zo snel mogelijk tot uitvoering moet komen.

Reageer op dit artikel