nieuws

Periodieke keuring dient veiligheid hijsmaterieel

bouwbreed

Anders dan voor personenliften en personen-bouwliften, die in het kader van het Liftenbesluit verplicht op veiligheid dienen te worden gekeurd, geldt geen wettelijke keuringsplicht voor goederenbouwliften, hoogwerkers en verplaatsbare hangsteigers. Wel moet dit materieel periodiek door een deskundige worden geinspecteerd. Inspectie kan gebeuren door de leverancier, maar ook een onafhankelijke keurende instantie kan hiervoor worden ingeschakeld.

Bij de realisering van een gebouw is er in de meeste gevallen sprake van een intensief verticaal transport van personen en goederen. Daarbij worden behalve bouwliften voor goederen ook personen bouwliften, hoogwerkers en verplaatsbare hangsteigers gebruikt. Bouwkranen zijn zo niet de meest, dan wel zeer veelvuldig gebruikte machines die in het verticale bouwtransport een essentiele rol spelen.

Ten aanzien van dit materieel gelden op het gebied van veiligheid, voorschriften en bepalingen die er toe dienen dat het materieel technisch en constructief voldoet aan de eisen van een veilig gebruik en naleving van de voorschriften door keuring en inspectie wordt verzekerd.

Voor personenliften gelden de Europese normen NEN-EN 81-1 en NEN-EN 81-2. In afwachting van de Europese normen voor personen-bouwliften geldt thans nog het publikatieblad ‘Personen-bouwliften (PBL)’ van de Arbeidsinspectie van januari 1976.

Goederenbouwliften

Voor liften in bouwkranen geldt de norm NEN 3586 ‘Personenbouwliften in torenkranen’. Goederenbouwliften moeten sinds recente datum, (1 mei 1993) voldoen aan de norm NEN 1080, ‘Bouwliften voor goederenvervoer’, derde druk, mei 1988.Voor hoogwerkers en verplaatsbare hangsteigers tenslotte gelden respektievelijk de publicatiebladen P-81 en P-120 van de Arbeidsinspectie.

Volgens de Arbo-wetgeving ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid primair bij de eigenaar van het materieel.

Deze dient de gebruiker deugdelijke apparatuur ter beschikking te stellen, die aan de eisen van veiligheid voldoet. De Arbo-wet, die overigens nog niet geheel in werking is getreden, is hierin heel duidelijk en vermeldt zelfs dat de eigenaar de gebruiker voldoende moet instrueren.

En hier begint de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Hij dient de hem, voor gebruik van het materieel gegeven instructies nauwkeurig op te volgen en de apparatuur op de juiste wijze te gebruiken. De Arbo-wet vult hierbij aan dat ook bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt ook al bemoeilijken zij soms het werken.

Controle

In principe is de Arbeidsinspectie verantwoordelijk voor controle op de naleving van de veiligheids- en arbeidsomstandigheden wetgeving. Controle gebeurt steeksproefgewijs.

Werd vorig jaar een landelijke inspectiecampagne gehouden op het gebied van een veilig kraangebruik, vorige maand heeft de Arbeidsinspectie aangekondigd een dergelijke controle ook te beginnen van bouwliften voor goederenvervoer.

Het Liftenbesluit dat deel uit maakt van de wet op de gevaarlijke werktuigen, verplicht onder andere veiligheidskeuringen van personenliften en personenbouwliften. Het Liftinstituut is daartoe door de overheid als onafhankelijke keuringsinstantie aangewezen. Die keuringsplicht geldt ook ten aanzien van kranen waarvan de inspectie alleen door de Keboma wordt verricht.

Hoogwerkers en bouwliften voor goederenvervoer ke zowel door het Liftinstituut als door de Aboma worden gekeurd. Dit is evenwel niet verplicht gesteld. Dat geldt evenzeer voor verplaatsbare hefsteigers, de keuring waarvan overigens uitsluitend door het Liftinstituut wordt gedaan. Bij goedkeuring van een liftinstallatie, hoogwerker of verplaatsbare hangsteiger wordt door het Lioftinstituut voor de desbetreffende machine een certificaat afgegeven. Dit geeft de eigenaar de garantie dat zijn eigendom voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Goedgekeurd materieel krijgt tevens een keurmerk.

Het 60 jarige Liftinstituut kreeg begin dit jaar van de Raad voor de Certificatie de erkenning voor produktcertificatie.Die houdt in dat het instituut voldoet aan de strenge internationale, Europees geharmoniseerde kwaliteitsborgingsnormen, EN 45011 en pr EN 45004, voor inspectie- en certificatie-instellingen.

Reageer op dit artikel