nieuws

Neprom eist helderheid van Alders en Heerma

bouwbreed Premium

De vraag naar kantoorruimte zal in de komende jaren structureel op een lager niveau komen te liggen. De woningmarkt biedt voor de projectontwikkelaars de beste vooruitzichten. Dan is het echter wel noodzakelijk dat minister Alders en staatssecretaris Heerma snel openheid van zaken geven over de beschikbare financiele middelen voor de grote woningbouwlocaties.

Volgens J.A.P. van Oosten, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom), ontbreekt duidelijkheid hierover. Komt die duidelijkheid er niet, dan zal er van de Vinex-locaties weinig terechtkomen en blijft het “doorsukkelen” , aldus Van Oosten in een toelichting op de jaarvergadering in Wassenaar.

Van Oosten noemde het zijn ‘hartekreet’ aan de twee bewindslieden om de Tweede Kamer de komende maanden duidelijk en helder voor te lichten over het beoogde doel en de beschikbare middelen.

“Wij hebben er begrip voor, dat er bij de rijksoverheid budgettaire beperkingen zijn. Wij hebben er echter geen begrip voor dat niet in alle openheid over deze problematiek kan worden gesproken. Onvoldoende geld hebben om alles te ke doen, dwingt tot het maken van strategische keuzes. Dat lukt alleen als er zoveel mogelijk en betrouwbare informatie bestaat.”

Pijnlijk

Dat er keuzes moeten worden gemaakt staat voor Van Oosten als een paal boven water.

De Neprom ondersteunt het Vinex-beleid dat er met name in en om de stedelijke gebieden moet worden gebouwd. Maar de totale opgave zal niet haalbaar blijken. “En dan zal kiezen pijnlijk, maar onontkoombaar zijn.”

Tijdens de jaarvergadering werden de resultaten van de Neprom Conjunctuurtest 1993 gepresenteerd. Uit deze test, een enquete onder alle bij de Neprom aangesloten bedrijven, blijkt dat de in 1992 in aanbouw genomen kantoorruimte in vergelijking met 1990 bijna is gehalveerd. Voor 1993 verwachten de Nepromleden een verdere daling. Volgens bestuursadviseur prof. drs. P.P. Kohnstamm is hieruit als belangrijkste conclusie te trekken dat de vraag naar kantoorruimte de komende jaren structureel op een lager niveau komt te liggen.

Dat dit, zoals de FGH Bank in het vorige week gepresenteerde jaarverslag stelt, ten koste zal gaan van tal van kleine- en middelgrote projectontwikkelaars werd door beide heren bevestigd. “Echter niet” , zo benadrukte de Neprom-voorzitter, “voor onze leden die vaak op een breder vlak actief zijn en over meer liquide middelen beschikken” .

Vermindering

Ook voor wat betreft de realisering van bedrijfsruimte en winkelcentra (detailhandel) voorziet de conjuctuurtest een vermindering, hoewel minder fors dan in de kantorenmarkt.

De kantoren- en winkelpoen zijn dan volgens Van Oosten ook niet meer de commerciele trekkers uit de tweede helft van de jaren tachtig. En dat dit direct gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de Vinex-locaties en de gemeentelijke grondexploitaties moet, aldus de voorzitter, duidelijk zijn.

Trendbrief

En hoewel Van Oosten van mening is dat de woningmarkt voor de projectontwikkelaars in de komende tijd de beste perspectieven biedt, waarschuwt hij wel voor onzekerheden die er op dit vlak zijn. Dat is ook zijn grootste punt van kritiek op het door Alders en Heerma gepresenteerde Trendrapport. De Neprom vreest dat de aantrekkelijkheid van de woning op de Vinexbouwlocaties onder druk zal komen te staan, omdat er bijvoorbeeld onvoldoende inzicht bestaat over de grondexploitatie. “Verwervingskosten, kosten van bodemsanering, investeringen in de infrastructuur, ke in het algemeen niet, of slechts gedeeltelijk vanuit de grondexploitatie worden gefinancierd.”

Reageer op dit artikel