nieuws

Het Zwarte Corps actief op beurs Bouwmachines

bouwbreed

Evenementen zoals de Vakbeurs Bouwmachines en de Technische Kontaktdagen zijn bij uitstek dagen voor het machinepersoneel.

Dat van zulke dagen de zaterdag uitgeroepen wordt tot vakmansdag en dat op die dag duizenden machinisten en monteurs van hun belangstelling en interesse blijk geven, zal dan ook niemand verwonderen.

Omdat het overgrote deel van het machinepersoneel, waar het hier om gaat, is aangesloten bij de Vakvereniging Het Zwarte Corps, heeft het bestuur van deze vereniging besloten medewerking te verlenen aan de totstandkoming en de stimulering van dergelijke evenementen.

BMWT en NVWB-Grondwerk vertegenwoordigen de leveranciers van het materieel, respectievelijk een belangrijk deel van de bedrijven die in de sector werkzaam zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor deze dagen en zich goed bewust van de belangrijke rol die het bedienend en verzorgend personeel heeft.

Scholingsdag

Om die reden is in het concept van de bouwmachinebeurs een actieve inbreng opgenomen van HZC. Tijdens de beursdagen worden door verschillende brancheorganisaties bijeenkomsten en technische lezingenprogrammas gehouden en in dit rijtje komt ook HZC voor.

Op 28 mei 1993 vindt op initiatief van de vakorganisatie een zogeheten scholings dag plaats voor machinebedienend personeel, onder de titel Techniek en Veiligheid. Een van de sprekers op die dag is voorzitter L. Middendorp, die in zijn voordracht met name de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de machinist zal belichten. Andere inleidingen zullen zich meer toespitsen op de machinetechniek en het multifunctioneel gebruik van het mobiele materieel. De belangstelling voor de scholingsdag is, gezien het aantal aanmeldingen, bijzonder groot.

Inspraak

De machinisten en monteurs zijn vandaag de dag vaklieden met een uitgebreide scholing en kennis.

Meestal hebben zij een belangrijke en doorslaggevende inspraak bij de aanschaf van het benodigde materieel en het is dan ook noodzakelijk dat zij in de gelegenheid worden gesteld om te zien wat er op de markt te koop is. Nauwlettend houden zij de vooruitgang van de techniek in de gaten. Een machinist of monteur die wil blijven meetellen zal er voor moeten zorgen dat hij bij blijft. Dat kan gebeuren door het volgen van cursussen, maar in de eerste plaats dient hij zelf te zorgen voor een voortdurende, permanente scholing.

In het kader van die zelf-scholing is de grote belangstelling te verklaren die de leden van Het Zwarte Corps tonen voor alles wat met hun vak te maken heeft. En dat geldt niet alleen voor de beursdagen en de open dagen, maar ook voor de reizen naar de fabrieken waar het materieel vandaan komt en voor de technische filmavonden die in samenwerking met de im porteurs door het Zwarte Corps worden georganiseerd.

Naast het eigen bondsblad De Machinist, dat tweemaal per maand verschijnt en waarin veel nieuws (ook op technisch gebied!) te lezen valt, ke de leden van Het Zwarte Corps een keuze doen uit een drietal informatieve vakbladen tegen een sterk gereduceerde abonnementsprijs.

Opleiding

Zonder meer kan gesteld worden dat de machinist veel voor zijn vak over heeft.

Machinisten zijn trots op hun beroep en doen er wat aan.

De toekomst ziet er voor hen goed uit, want in de komende jaren zullen

grote infrastructurele werken verricht moeten worden en daar zijn vakmensen voor nodig. Daar moet tijdig op ingespeeld worden, er blijkt nu al een gebrek aan vaklieden in de gww-sector.

Binnen de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw werkt de Vakvereniging Het Zwarte Corps bestuurlijk mee aan een forse uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden. In de naaste toekomst zal er veel vraag zijn naar goed opgeleide machinisten en monteurs en die moeten er dan zijn. Nederland heeft -voor een belangrijk deel dank zij de Vakvereniging Het Zwarte Corps- de beste opleidingsmogelijkheden en daardoor de beste machinisten en monteurs.

Als we er gezamenlijk de schouders onder zetten zal dat in de toekomst zo blijven.

1) V. Verkruisen is algemeen secretaris van Het Zwarte Corps

Reageer op dit artikel