nieuws

Heerma te positief over terugdringen scheefheid

bouwbreed

De verwachtingen van staatssecretaris Heerma over het oplossen van de scheefheid in de volkshuisvesting, die de basis vormt van het Trendrapport, zijn veel te hoog gespannen. Op dat standpunt staat het AVBB. Ook de vier grote steden zijn deze mening toegedaan. Eerder gaven zij te kennen dat Heerma zijn doorstromingsverwachting naar beneden moet bijstellen en met extra middelen moet komen. Het AVBB pleit voor stimulering van de doorstroming door onder meer de verlaging van het huurwaardeforfait.

Het AVBB reageert hiermee op het ‘Trendrapport Volkshuisvesting 1992’ dat de staatssecretaris in maart presenteerde. Het werkgeversverbond komt met zijn standpunt aan de vooravond van de behandeling van dit rapport in de Tweede Kamer. De vier grote steden deden dat enkele dagen eerder in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

In het Trendrapport is sprake van een extra bouwopgave van 144000 woningen tot het jaar 2000 (162000 woningen tot het jaar 2005). Vergeleken met het meerjarenplan uit de begroting van VROM voor 1993 betekent dit vanaf 1994 een jaarlijkse produktieverhoging van 86000 naar zon 100000 wooneenheden.

Vanuit een volgens het AVBB “te groot vertrouwen” op het doorstromingsmechanisme zal in het nieuwe indicatieve woningbouwprogramma (19941998) de produktie van het aantal sociale woningen van 36000 per jaar volgens de huidige meerjarenramingen worden teruggebracht naar 20000 per jaar. Dat betekent dat er op korte termijn jaarlijks 80000 eenheden in de duurdere, ongesubsidieerde huur- en koopsector moeten worden gebouwd.

Cruciaal

Vergeleken met het huidige programma is dit een enorme koerswijziging, aldus het AVBB, waarvan de risicos te licht worden ingeschat. De doorstroming wordt hierdoor namelijk een cruciale factor bij het welslagen van de ‘strategische uitbreidingsbouw’ waarvoor Heerma heeft gekozen:het bouwen van meer woningen in met name de duurdere sector om het woningtekort (veroorzaakt door immigranten, asielzoekers en vergrijzing) tot 2% terug te brengen in het jaar 2000.

Verhuisbereidheid

Om de goedkopere woningen vrij te krijgen voor de doelgroep moet de doorstroming dan wel op gang komen. Men is hier echter afhankelijk van de verhuisbereidheid van de bewoners, en die is volgens de vier gemeenten veelal niet in hoge mate aanwezig.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel