nieuws

Gebruik gepast gereedschap blijft zaak van goed overleg

bouwbreed

“De ‘persoonlijke uitrusting’ van bouwplaatspersoneel is steeds meer in de belangstelling geraakt. Het streven naar verbetering van de werkomstandigheden heeft hier een belangrijk deel aan bijgedragen. De verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen is zo langzamerhand gemeengoed aan het worden. Heel anders is dit gesteld met het ter beschikking stellen van goede gereedschappen.”

Aan het woord is Jan Devilee, hoofd van Dura Bouw BV Materieelservice en uit dien hoofde betrokken bij het mechaniseren van uitvoeringsprocessen.

Bouwbedrijven worden organisatorisch nog steeds sterk gedomineerd door de uitvoering.

Wanneer voor het realiseren van een werk, zwaar materieel nodig is, gaan de discussies daarover dan ook niet zozeer over de vraag of het moet komen, maar meer wat het gaat kosten.

“Het kleine spul, zoals het ter beschikking stellen van goed handgereedschap, valt daarbij gemakkelijk tussen wal en schip.” aldus Devilee, “En het is juist enorm belangrijk voor de man of de vrouw op de bouwplaats. Die heeft begrijpelijk, geen boodschap aan een torenkraan. Kleine gereedschappen bepalen zijn werkomstandigheden.

Geen inzicht

“Voor een groot bouwbedrijf ontstaan, hoe vreemd dit ook klinkt, technisch-organisatorische problemen bij aanschaf van gereedschappen. Voor een belangrijk deel houdt dit verband met het feit dat geen inzicht bestaat over welke ergernissen en fysieke belastingen als hinderlijk worden ervaren.

Het domweg aanschaffen van gereedschappen bij vage klachten, zo dit al mogelijk zou zijn voert bij een groot bouw bedrijf uitsluitend tot een kostbare chaos.”

“Het behoort niet tot de doecultuur van het bouwbedrijf”

zegt Devilee, “maar het eerst op gang brengen van een stuk communicatie met betrokkenen uit de werkorganisatie is essentieel om ten slotte de juiste werktuigen en gereedschappen te bestellen” . Hij doelt in het bijzonder op het creeeren van een werkssfeer, waarin mensen zich ke uiten over hun problemen met de arbeidsomstandigheden waarin zij werken. Een belangrijk communicatiemiddel daarvoor is de ondernemingsraad. Het is onder meer de OR bij Dura geweest die bijvoorbeeld het BEP-po (Basis-ElectrischPakket) van de grond heeft getild.

Ondanks de additionele voordelen van de invoering van BEP in het vlak van de arbeidsomstandigheden, zoals minder onnodige druk op de werknemers, minder afhankelijk van de leiding en meer motivatie, aarzelde de directie de voorgestelde verrijdbare en afsluitbare gereedschapskist, met daarin onder meer een hamerboormachine, elektrische boortol en decoupeerzaagmachine ter beschikking te stellen.

Devilee schiet in de lach als hem de vraag wordt voorgelegd of een dergelijk voorstel wellicht het voorstellinsvermogen van de leiding te boven ging. Naar zijn mening horen dergelijke problemen primair te worden aangepakt door die mensen, die er in de organisatie direct bij betrokken zijn. Zij ke zich veel sneller een goed beeld vormen van de problematiek.

“Toen Dura Bouw BV Materieelservice door de OR met dit voorstel werd benaderd is ook onmiddellijk actie ondernomen.” In samenwerking met bouwplaatsmedewerkers zijn de ideeen vertaald en worden momenteel proeven genomen met BEP’s op acht verschillende bouwlocaties.

Onderdeel van deze testfase vormt, naast een kritsiche beoordeling van de verrijdbare gereedschapskist met inhoud, ook de organisatorische inpassing: gebruikers dienen zich wel aan bepaalde spelregels te houden. Waarschijnlijk zal BEP eind juli na evaluatie zijn definitieve vorm krijgen.

Meer materieel

“Het als bouwbedrijf beschikken over een goed uitgeruste materieeldienst” , zo concludeert Devilee, terugblikkend op zijn ervaringen, “waarin ook kennis over inzet- en toepassingsmogelijkheden van materieel wordt geconcentreerd, vormt een concurrentiefactor van betekenis.” Hij voorziet daarom dat op werken meer materieel zal worden ingezet, in elk geval die instrumenten die de arbeidsomstandigheden verbeteren.

“Een verhoging nvan de materieelpost in aannemingssommen ligt daarom in het verschiet.”

Devilee wijst er tenslotte op dat mensen niet op hol moeten slaan als over verbetering van de arbeidsomstandigheden overleg plaatsvindt.

Er is naar zijn mening in de afgelopen jaren al veel ten goede op dit gebied in beweging gebracht. Daarbij gaat het vaak om kleine verbeteringen; maar die zijn wel voelbaar op de werkvloer. Dit in tegenstelling tot sommige grote arbo verbeteringsplannen, die het bevattingsvermogen van degenen waarvoor deze zijn bestemd, dikwijls te boven gaan.

“Het is daarom beter als bouwbedrijf in samenspraak met de werknemers nuchter te overleggen, over welke maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van de werkplek.” aldus Devilee.

Reageer op dit artikel