nieuws

Eisen hang- en sluitwerk in Bouwbesluit ‘vergeten’

bouwbreed

De sinds de invoering van het Bouwbesluit drastisch beperkte beleidsvrijheid van gemeenten op het gebied van bouwtechnische regelgeving, speelt die gemeenten nu parten in de strijd tegen de kleine criminaliteit. Om het het gilde van inbrekers lastiger te maken, zou beter hang- en sluitwerk voor woningen en woongebouwen geboden zijn, maar afdwingbaar lijkt dat niet te zijn.

Diverse colleges van B en W maar ook raadsfracties wensen het nodige te (laten) doen om inbraak in woningen tegen te gaan. Vrijwel algemeen is het gebruik dat de plaatselijke politie voorlichtingsavonden voor burgers geeft om hen te wijzen op het bestaan van beter hang- en sluitwerk, dat in woningen kan worden aangebracht.

Voor nog te bouwen woningen lijkt het zinvoller via regelgeving het aanbrengen van die betere kwaliteit hang- en sluitwerk eenvoudig af te dwingen.

De VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad heeft voorgesteld nadere voorwaarden te stellen in de gemeentelijke bouwverordening.

B en W van de gemeente Nijmegen stellen daarentegen voor dat te doen in de Algemene Plaatselijke Verordening omdat extra eisen voor te bouwen woningen en woongebouwen niet als aanvulling op het Bouwbesluit in de gemeentelijke bouwverordening zouden mogen worden opgenomen.

Belang gemeente

Daarin lijkt Nijmegen gelijk te hebben. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mogen extra gemeentelijke verordeningen op het gebied van de bouwtechnische regelgeving sinds het Bouwbesluit van oktober vorig jaar alleen nog maar worden gesteld met inachtneming van artikel 168 van de Gemeentewet. Dat houdt in dat het dan zou moeten gaan om het belang van de openbare orde, de gezondheid, zedelijkheid en andere belangen, die de huishouding van de gemeente betreffen.

Bovendien, zo blijkt uit een toelichting van de expert op het gebied van het Bouwbesluit bij het ministerie van VROM, mr. F.H. van den Bercken, dat “een door een gemeente bij verordening op grond van artikel 168 van de Gemeentewet gegeven aanvullend technisch voorschrift geen onderwerp van toetsing kan zijn bij een aanvraag om een bouwvergunning” .

Anders gezegd:zou in het geval dat strengere eisen dan in het Bouwbesluit staan vermeld zijn opgesteld en voldoet een bouwplan daar niet aan, dan mag toch een bouwvergunning niet worden geweigerd.

Mr.R. Snouck Hurgronje van de juridische dienst van de gemeente Leiden, die wij hierover raadpleegden, zegt in eerste instantie “nieuwsgierig te zijn welke weg in juridische zin de oplossing biedt” . Hij heeft zelf een lichte voorkeur voor de Nijmeegse oplossing.

De toelichting bij de aanvraag van een bouwvergunning wordt in Nijmegen aangepast met de mededeling dat volgens de APV er nieuwe eisen aan hang- en sluitwerk worden gesteld. Na realisering van het bouwwerk kan de politie een controle uitvoeren.

Zijn de eigenaars op dat moment in overtreding dan ke B en W hen aanschrijven alsnog het juiste hang- en sluitwerk aan te laten brengen.

Eventueel laten B en W dat doen op kosten van de overtreder.

Mr. Snouck Hurgronje wijt de zeer summiere regelgeving in het Bouwbesluit op dit punt aan de drang tot deregulering.

Onder de titel ‘Sociale Veiligheid’, zoals paragraaf 4 in dat Besluit is genoemd, zegt art.

20 over de toegang van een woongebouw niet meer dan dat die “met het oog op het tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, moet zijn voorzien van een zelfsluitende deur die van buitenaf slechts met behulp van een sleutel kan worden geopend” .

NNI-normen

Los van de vraag wat juridisch juist is, wenst het Nijmeegse college in ieder geval “dat bij nieuwbouw danwel bij vervanging van deuren en beweegbare ramen van woningen en woongebouwen inbraakveilig moeten worden gemaakt” .

Als norm voor de inbraakveiligheid van hang- en sluitwerk wordt gehanteerd NEN 5088, die normen bevat voor de bouwtechnische beveiliging van woningen, en NEN 5089, dat eisen en beproevingsmethoden voor inbraakwerend hang- en sluitwerk omschrijft.

Hoewel volgens de Amsterdamse VVD-fractie het geringe bedrag dat met de betere voorzieningen bij nieuw- of verbouw van woningen is gemoeid zeker opweegt tegen het effect ervan, valt er in de woningbouwsector op dit terrein toch grote verschillen te constateren.

In de vrije sector is het hang- en sluitwerk veelal van een betere kwaliteit dan in de sociale sector. Bij het bouwen voor de markt daarentegen, maken bouwondernemers voor zogenoemde seniorenwoningen zelfs reclame met inbraakpreventieve maatregelen om ouderen toch maar over de streep te trekken zich een woning aan te schaffen.

Het voorschrift in het Bouwbesluit is wel erg summier en komt er inderdaad volgens mr.

Van den Bercken op neer dat slechts is geregeld “dat een kwaadwillende buitenstaander niet zonder een actieve handeling van een bewoner van een woongebouw in dat gebouw kan binnenkomen” .

Reageer op dit artikel