nieuws

Certificaten bieden klant zekerheid over kwaliteit

bouwbreed

Kwaliteit is een relatief begrip, dat door de klant wordt bepaald. De kwaliteit wordt ‘goed’ genoemd als een produkt, dienst of bedrijf voldoen aan zijn eisen en wensen. Te voren bestaat daarover echter geen zekerheid. Een certificaat kan die zekerheid wel geven.

Het certificaat is een verklaring die aangeeft dat een afnemer erop kan vertrouwen dat een produkt, proces of dienst als geheel in staat is om aan bepaalde eisen te voldoen. Certificering maakt de kwaliteit aantoonbaar. De eerste van dergelijke documenten had betrekking op produkten. Gaandeweg zagen bedrijven er voordeel in om ook de klant vooraf te overtuigen van de kwaliteit van het produktieproces. Het is daarnaast mogelijk om een organisatie als geheel, als kwaliteitssysteem, te certificeren.

Uit onderzoek onder dertig brancheverenigingen blijkt dat over vijf jaar een op de vier bedrijven een kwalitetiscertificaat zal hebben. De toegenomen belangstelling voor certificatie is voor Instituut Mid den- en Kleinbedrijf (IMK) aanleiding geweest tot uitgeven van de gids ‘Ook aan certificering toe?’.

De uitgave is hoofdzakelijk gericht op certificering van het kwaliteitssysteem. Daaronder wordt verstaan het geheel van verantwoordelijkheden. procedures, processen en voorzieningen voor kwaliteitsmanagement binnen een organisatie. De klant bepaalt de kwaliteit. Aan diens eisen en wensen moet worden voldaan. Het ligt voor de hand dat bij ‘goede bedrijven daaraan veel aandacht wordt besteed.

Gebeurt dat bovendien op een systematische manier, dan is sprake van kwaliteitsmanagement. Certificering is dan ook in veel bedrijven een logisch vervolg op de doorvoering van kwaliteitsmanagement. Het gaat hierbij om twee verschillende begrippen. Een bedrijf dat aan kwaliteitsmanage ment doet, is beter in staat om zo een verklaring te behalen.

Aantonen

Het certificaat maakt kwaliteit aantoonbaar. Het wordt verstrekt door een onafhankelijke instelling, die is erkend door de Raad voor de Certificatie. Het bedrijf dat gecertificeerd wil worden moet ke aantonen dat het werkt volgens een bepaald kwaliteitssysteem. Zon systeem moet zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek, met daarin beschrijvingen van alle relevante procedures en werkinstructies. Bovendien moet ook zijn aangetoond: dat het systeem werkt, dat wordt gewerkt op de manier zoals is beschreven en dat het systeem actueel wordt gehouden. De organisatie die nagaat of een bedrijf aan deze criteria voldoet , wordt een certificerende instelling genoemd.

Evaluatie

De ongeveer dertig certificerende instellingen die Nederland rijk is, hebben voor de beoordeling van het kwaliteitssysteem van bedrijven zogenaamde auditors in dienst. De auditor doet evaluatiebezoeken (audits). Deze worden van te voren aangekondigd. Aan de hand van het organisatieschema bepaalt de auditor vooraf welke aan het kwaliteitssysteem gestelde eisen relevant zijn per bedrijfsafdeling. Vervolgens gaat de auditor via interviews met medewerkers na of aan de geldende eisen wordt voldaan. Voor het verkrijgen van een certificaat is in beginsel een score van 100% vereist. Voor certificering van kwaliteitssysteem zijn door de International Standard Organisation normen opgesteld die bekend zijn als de ISO 9000serie. De serie bestaat uit vier normen. Binnen deze serie zijn drie normen waarvoor een bedrijf gecertificeerd kan worden:ISO 9001, 9002 en 9003.

In de ISO-normen staat niet beschreven hoe iets geregeld moet zijn , maar wel wat er geregeld moet zijn. Wordt bij bedrijven overwogen een ISOcertificaat te halen dan is in de gids ‘Ook aan certificering toe?

‘ antwoord vinden op praktische vragen omtrent de cerificering.

De publikatie ‘Ook aan certificering toe?’ is te bestellen bij IMK te Diemen (ISBN 9073068-04-5).

Reageer op dit artikel