nieuws

Adviseurs Raad van State in stichting ondergebracht

bouwbreed

De onafhankelijkheid van de adviseurs van de Raad van State voor beroepen die worden ingesteld op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening en de Wet Milieubeheer moeten beter worden gewaarborgd.

Daartoe dienen de adviseurs te worden ondergebracht in een stichting.

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel van die strekking van minister Alders. Op dit moment zijn er twee adviesinstanties die desgevraagd advies uitbrengen aan de Raad van State.

Het Bureau van de Adviseur ten behoeve van de Raad van State brengt advies uit over beroepen op grond van de WRO. Het gaat dan vooral over bestemmingsplannen en planschadeclaims. Jaarlijks worden er circa 450 adviezen gegeven. Het Bureau Adviseur Beroepen Milieubeheer brengt gemiddeld 950 adviezen per jaar uit over beroepen op grond van de WMB.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht per 1 januari. Dan wordt een nieuw stelsel van administratieve rechtspraak geintroduceerd. Als gevolg daarvan komen de nog bestaande Kroonberoepen en de Tijdelijke Wet Kroongeschillen te vervallen.

Reageer op dit artikel