nieuws

Aanleg van Afrikahaven in Amsterdam niet veraf

bouwbreed

Aanleg van de Afrikahaven in het westelijk havengebied van Amsterdam is een stuk naderbij gekomen. Gedeputeerde Staten van NoordHolland hebben namelijk het door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgestelde bestemmingsplan grotendeels goedgekeurd. Op grond daarvan zal de woonfunctie van het dorpje Ruigoord verloren gaan.

In hun besluit zijn GS overigens niet tegemoet gekomen aan de door de gemeente Amsterdam ingediende bezwaren.

B en W van de hoofdstad zijn van mening dat het bestemmingsplan te veel onnodige bepalingen bevat die een verantwoorde, efficiente exploitatie van het havengebied onmogelijk maken.

Maar volgens het provinciaal bestuur geven het systeem van een globale eindbestemming en de mogelijkheid van vrijstellingen en wijzigingsbevoegdheden juist ruimte om flexibel op (markt)vragen te ke reageren.

In het bestemmingsplan zijn voor de inrichting van het Afrikahaven-gebied voorwaarden opgenomen. Die zijn door GS op een aantal onderdelen (bebouwingspercentages en milieuzonering) verruimd. Ze zijn daarbij uitgegaan van de voor hen maximaal toelaatbare hinder voor de omgeving: “Maar van onbegrensde invulmogelijkheden van het gebied kan naar onze mening geen sprake zijn.”

Niet langer

De Afrikahaven komt te liggen ten oosten van de Machineweg, die de grens vormt van het industriegebied Westpoort.

GS houden in hun beslissing vast aan een haven met een lengte van 1800 meter.

De gemeente Amsterdam had een lengte van 1900 meter bepleit, maar volges GS is de noodzaak daarvan niet aangetoond.

Met hun goedkeuring van het bestemmingsplan maken GS ook een einde aan pogingen van bewonersgroepen en de Stichting Landjuweel om de woonfunctie van het dorpje Ruigoord te behouden. GS stellen dat “handhaving van een woonbestemming in het gebied uit milieu-oogpunt niet mogelijk is” .

Richtlijnen

Zij menen ook, in tegenstelling tot hetgeen door de actiegroepen was aangevoerd, dat er geen gewijzigde omstandigheden zijn die het mogelijk maken af te wijken van de richtlijnen uit het Koninklijk Besluit van 1988 inzake het bestemmingsplan Ruigoord 1984.

“Volgens het bestemmingsplan ke de bestaande en de nieuwe bebouwing in de kern Ruigoord worden benut voor administratieve, culture le, consumptieve en recreatieve functies” , aldus GS.

Ze houden ook vast aan een maximale hoogte van tien meter voor grofvuilstort op de slibvelden, zoals aangegeven in het bestemmingsplan. De gemeente Amsterdam wilde een maximale hoogte van vijftien meter. De stortlocatie zal overigens in de toekomst worden getransformeerd in een golfterrein.

Ten oosten van de Machineweg kan in een strook met een lengte van 1850 en een breedte van 150 meter eveneens grofvuil worden gestort tot een hoogte van 20 meter. De wal die daardoor ontstaat vormt dan een afscherming van het bedrijfsterein Westpoort naar het recreatiegebied Spaarnwoude.

Over de feitelijke situering van de vuilstortplaats zal trouwens nog overleg worden gevoerd met de gemeenten Haarlemmerliede en Amsterdam en het ministerie van Landbouw/Visserij/Natuurbeheer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels