nieuws

Woningbedrijf plaatst ‘milieu-keukens’

bouwbreed

Woningbedrijf Centrum Oost, onderdeel van Woningbedrijf Amsterdam, heeft in samenwerking met Bruynzeel, het initiatief genomen ‘milieuvriendelijke keukenblokken op de markt te brengen. Het milieuvriendelijke zit hem dan in de produktiewijze en de toe te passen materialen.

De keukenblokken zijn bestemd voor de sociale woningbouw. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) ondersteunt dit initiatief in het kader van haar programma ‘Schoner Wonen’. Het is wederom een stap in de richting van het uitwerken van het milieubeleid van het woningbedrijf.

Het samenwerkingspo dient een voorbeeldfunctie te krijgen voor andere sociale woningbeheerders. Het is een gevolg van de intentieverklaring, die op 16 april werd getekend door de directeuren van Woningbedrijf Amsterdam, Streefgedrag

Bruynzeel en de SEV.

Het po wordt begeleid door een commissie met vertegenwoordigers van het Woningbedrijf Centrum Oost, de SEV, de Federatie van Woningcorporaties Amsterdam en het Instituut voor Toegepaste Milieu-economie.

Bij het ontwikkelen van de keukenblokken wordt gestreefd naar een beperking van de milieubelasting. Dat geldt zowel voor de produktie zelf als

r het gebruik van de blokken. Er wordt gestreefd naar het gebruik van minder milieubelastende produkten.

Verder wordt getracht zoveel mogelijk recyclebare grondstoffen en materialen toe te passen. Vervolgens kijkt men naar het energieverbruik van de te produceren materialen en probeert men de keuze zo te maken, dat het produceren zo energiearm mogelijk gebeurt.

De grondstoffen en materialen moeten bovendien gemakkelijk zijn te vernieuwen.

Er wordt nauwkeurig op gelet dat de stoffen en materialen de gezondheid van de mens en het milieu zo min mogelijk aantasten. De afvalvoorzieningen in de keukenblokken worden zodanig aangebracht, dat een gemakkelijke scheiding van afvalprodukten, zoals groenten en fruitafval en ander afval wordt bereikt.

Vervolgens dient het blok als geheel een zuinig waterverbruik in zich te dragen. Een eis is, dat ze op korte en middellange termijn goed moeten voldoen.

Het is de bedoeling, dat de eerste keukenblokken in januari volgend jaar worden geplaatst in een nieuwbouwpo in Amsterdam.

Reageer op dit artikel