nieuws

Uit de vakbladen “Tot voor kort kreeg het …

bouwbreed

Uit de vakbladen “Tot voor kort kreeg het technologiebeleid weinig aandacht in de Tweede Kamer. Sinds de discussies over het industriebeleid zijn losgebarsten, is daar echter verandering in gekomen.

Het belang van technologische ontwikkeling lijkt nu tot onze volksvertegenwoordigers door te dringen.” Kamerlid dr. D.

Tommel van D66 meent in nummer 13 van Onderneming dat het bedrijfsleven in beginsel de technologische ontwikkeling moet dragen waarbij de overheid zorgdraagt voor aanvullende activiteiten binnen onder meer het onderwijs.

Bovendien moet de overheid onderzoek en ontwikkeling in bedijven subsidieren wanneer die in financiele nood verkeren, maar een grote economische rol spelen. Kamerlid drs. M.

Boers-Wijnberg van het CDA meent dat het onderzoek aan universiteiten en technologische instituten zich te weinig op toepassing richt waardoor de resultaten te weinig ten goede komen aan de bedrijven.

Een beter beleid hoeft niet meer te kosten, maar kan volstaan met een herschikking van de middelen. Kamerlid drs.

N. Ginjaar-Maas vindt dat ondernemers eindelijk eens duidelijk moeten maken wat ze nu precies van het beroepsonderwijs verwachten. Het resultaat daarvan levert echter alleen dan iets op wanneer meer leerlingen zich voor deze tak van onderwijs interesseren.

Kamerlid drs. W. van Gelder van de PvdA noemt de slechte afstemming tussen vraag en aanbod het grootste probleem.

Het technologiebeleid moet de aansluiting tussen onderzoek en samenleving verbeteren.

“Als werkgevers pleiten voor verlaging van de collectieve lasten en verkleining van het verschil tussen loonkosten en nettoloon moeten ze daar ook in de CAO-onderhandelingen voor staan.”

In nummer 7 van De Werkgever noemt FME-voorzitter J.

van den Akker het repareren van de WAO in de metaal straks een individuele bestedingsbeslissing van de werknemer die niet meer op kosten van de collectiviteit gebeurt.

De aanvullende verzekering loopt via een particuliere verzekeraar of via het bedrijfspensioenfonds. Alleen als de premie van de aanvullende verzekering als gevolg van een hoger WAO-risico van de onderneming boven het gemiddelde van de bedrijfstak komt, betaalt de werkgever driekwart van het meerdere.

Van den Akker heeft principiele kritiek op de CAO-resultaten die elders zijn bereikt.

“Enkele werkgevers hebben een principiele keuze gemaakt.

Anderen hebben gekozen voor afspraken waarvan je je kunt afvragen:hoe ke zij blijven pleiten voor verlaging van de wig en van de collectieve lasten. Dan praat je met twee monden.”

“Wie juridische rechtsbijstand op milieugebied nodig had wendde zich tot nu toe tot een advocatemkantoor of, wanneer de (financiele) drempel daarvoor te hoog was, tot een toevallig juridisch geschoiolde en bereidwillige kennis of probeerde zich te redden met eigen vergaarde informatie.”

Het ministerie van Justitie heeft volgens nummer 43 van Gifnieuwsbrief subsidie verleent om voor de periode 19921993 bij vijf bureaus voor Rechtshulp milieujuristen aan te stellen. Die zullen bij wijze van proef kosteloos milieurechtshulp geven aan milieugroepen en particulieren. Dat gebeurt via de bureaus van Groningen, Leeuwarden, Apeldoorn, Dordrecht en Roermond/Maastricht.

Het achterhalen en verzamelen van gegevens en het leggen van contacten moeten de betrokkenen zoveel mogelijk zelf doen.

Voor de beoordeling van gegevens en verdere milieutechnische onderbouwing van de zaak zullen de milieujuristen vooral samenwerken met de provinciale milieufederatie.

De Bureaus voor Rechtshulp hanteren een inkomenstoets.

De landelijke Stichting Handahing Milieurecht richt zich vooral op de strafrechtelijke kant van de milieuhandhaving en doet aangifte bij de politie of het Openbaar Ministerie.

De Milieurechtswinkel Amsterdam doet geen civiele procedures en treedt alleen in Noord-Holland op.

“Nieuwe typen kernreactoren winnen langzaam aan belangstelling.

De vraag die daarbij moet worden beantwoord is:ke de nieuwe reactoren tegemoet komen aan de bestaande bezwaren ten aanzien van veiligheid en milieu.”

ECN en Kema beoordelen volgens nummer 3 van Energie- en milieuspectrum voor de SEP de ontwerpen en bestaande reactoren.

Niet alle nieuwe reactorontwerpen blijken direct aan de Nederlandse eisen te voldoen.

Nederlandse instituten buigen zich over de noodzakelijke veranderingen.

De veiligheid van een kerncentrale hangt niet alleen samen met technische voorzieningen, maar meer nog met de zogeheten veiligheidscultuur.

Alle nieuwe ontwerpen streven naar een verdere vermindering van menselijk handelen. Nederland stelt aanvullende eisen als een dubbele reactorinsluiting en bestedingheid tegen externe invloeden als overstromingen, een gaswolkexplosie en een neerstortend vliegtuig.

Het volgende kabinet zal naar verwacht op grond van het onderzoek een besluit nemen over het al of niet uitbreiden van de kernenergie in Nederland.

“Een heiligendag, bokkepoot of luiwagen, een halve liter…

Wie buiten het gilde der dakdekkers zou ooit bevroeden dat dit voor het ambacht doodgewone termen zijn?”

Volgens nummer 15 van Bouwkroniek leveren dergelijke vaktermen onder meer advocaten en juristen aanzienlijke problemen op die des te groter uitvallen wanneer een geschil over een bouwwerk op een rechtszaak uitloopt. Volgens het blad dient ‘schabouwelijk’ Nederlands uit normen en andere officiele en niet-officiele teksten te verdwijnen.

Temeer omdat een bedrijf vaak betrokken is bij het opstellen van bestekken en documentatie vormt de juiste woordkeuze een constante zorg.

Nederland is daarbij duidelijk in het voordeel omdat er nooit twijfel bestond over de inhoud van (technische) woorden.

Vlaanderen is in het nadeel omdat veel begrippen een niet zelden kromme vernederlandsing van Franse termen zijn.

Reageer op dit artikel