nieuws

‘Schilders-akkoord voor werkgevers voordelig’

bouwbreed Premium

Het in het schildersbedrijf afgesloten cao-akkoord wordt door de werkgevers omarmd. Volgens woordvoerder K. Kroezen leveren de gemaakte afspraken hen op diverse fronten miljoenenbesparingen op. “En die financiele ruimte maakte het gemakkelijker voor ons om in te stemmen met de bij de achterban best moeilijk liggende reparatie van de wao-verslechtering” , stelt hij vast.

“Sociale partners hebben een verantwoord akkoord bereikt na constructief en zakelijk overleg. Hoe goed de onderlinge verhoudingen zijn, wordt nog eens bevestigd door het feit dat we er, voor het eerst in de geschiedenis van de bedrijfstak, al in de eerste onderhandelingsronde zijn uitgekomen. Al was dat wel een marathonzitting” , aldus Kroezen.

Hij erkent dat er in eigen kring een geweldige krachtmeting moest worden verricht om als onderhandelingsdelegatie meer mandaat te krijgen voor de wao-reparatie.

“Die zaak lag echt erg gevoelig. De meerderheid wilde dat de werknemers dat zelf moesten bekostigen, omdat de wao een werknemersverzekering is. Mede gelet ook op de invoering van een malus voor werkgevers” , zegt hij.

Gedrocht Volgens Kroezen waren de werkgevers het er roerend over eens dat “de overheid met de wao-ingreep een gedrocht heeft geproduceerd en dit probleem vervolgens neergelegd op het bordje van sociale partners” .

Dat werkgevers ten langen leste “na veel en heftige interne discussies” besloten toch in te stemmen met de wao-reparatie en daaraan ook een bijdrage te leveren, heeft naar zijn mening te maken met het verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico dat de bedrijfstak nu eenmaal kent.

Maar er is volgens hem een duidelijk verschil met de bouwcao. “Die regelt wao-raparatie op grond van fifty-fifty verdeling van de premie over werkgevers en werknemers. Bij ons ligt dat genuanceerder. We willen niet verder gaan dan 1% van de bruto loonsom. Hoe de hoogte van de werkgeversbijdrage precies wordt hangt af van de verlaging van de wettelijke wao-premie. Die is nu 11,75% en zal op 1 januari 1994 uitkomen op 11%. Stel dat voor wao-reparatie totaal een premie van 1,1% nodig is.

Dan is 0,75% voor rekening van de werknemers. En het restant wordt dan op basis van fifty-fifty verdeeld.”

Kroezen beklemtoont de afspraak van sociale partners “dat elke verlaging van de wettelijke wao-premie in de komende jaren zal worden aangewend voor financiering van de wao-reparatie. Dat betekent dus winst voor de werkgevers, omdat hun aandeel naar beneden gaat.” Volgens hem leidt dit ertoe dat over pakweg tien jaar de werkgeversbijdrage in de wao-reparatie maximaal 0,6% van de bruto loonsom zal zijn.

Besparingen Hij concludeert dat het cao-akkoord de werkgevers financieel per saldo niets extras kost. Natuurlijk wordt er geld gestoken in de wao-reparatie: “Al is het het dan wel een sigaar uit eigen doos, want het is ons eigen geld.”

Dat komt uit de correctie van systeemfouten. Die levert de werkgevers namelijk een besparing op van circa f. 13 miljoen. En dat voordeeltje keert elk jaar terug. Kroezen noemt het “een doorbraak” dat werknemers hebben ingestemd met het wegwerken van die systeemfouten, zoals bijvoorbeeld de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte. Die wordt beperkt tot 26 weken en dat was 52 weken. De afdracht van RBS-rechten tijdens ziekte wordt teruggebracht van 260 naar 223 werkdagen.

“Dat levert geweldige inverdieneffecten op” , verklaart hij.

“Ik ben ervan overtuigd dat zonder de wao-reparatie werknemers deze verworven rechten onbespreekbaar zouden hebben gemaakt.”

Ziekengeld Een tweede forse besparing (volgens Kroezen f. 12 miljoen op jaarbasis) is de afspraak om niet langer ziekengeld uit te keren bij ziekte op feestdagen en collectieve atv-dagen. “De ziektewet-premie kan daardoor met een vol procentpunt naar beneden” , stelt hij vast.

Ook die besparing stelde werkgevers in staat tot een positieve benadering van de wao-reparatie.

Een doorbraak voor werkgevers noemt hij ook de afspraak dat de atv-dag van het derde kwartaal overgeheveld wordt naar de verplichte wintersluiting van twee weken. Dat zelfde hadden werkgevers graag gewild met de atv-dag van het twede kwartaal. Maar dat ging de bonden te ver.

Zomer/winter Verheugd is hij over de afspraak dat het Bedrijfschap Schildersbedrijf onderzoek zal doen naar de effecten van de huidige regelingen in het kader van de bevordering van de werkgelegenheid in de winter en daarbij tevens eventuele nieuwe maatregelen te betrekken.

“We hebben een frictie-werkloosheid. In de periode november-maart is er namelijk minder werkvoorraad. De regeling ‘winterschilder’ helpt een stukje mee om dat te bestrijden.

Maar we moeten toe naar het wegnemen van de oorzaken van die frictie-werkloosheid. Je zou bijvoorbeeld ke denken aan instelling van een flexibeler zomer/winter-model” , licht hij toe.

Van belang vindt Kroezen dat sociale partners gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de detailhandel in glas en glaswaren alsmede die in verf, verfartikelen, behang en behangwaren en alle overige werknemerscategorieen (niet zijnde bouwplaatspersoneel) onder de werkingssfeer van de schilders-cao te brengen.

Een werkgroep moet daarover voor 1 oktober 1994 advies uitbrengen. “Wij menen dat daardoor eerlijk concurrentievoorwaarden ontstaan. De glassector valt niet onder de vestigingswetgeving. En kan uitkiezen met welke bedrijfsvereniging ze in zee wil gaan. Dat is meestal een BV die stukken goedkoper is dan die voor de schildersbedrijfstak. Daardoor ontstaat oneerlijke concurrentie met schilders die ook glas zetten” , stelt Kroezen vast.

Onbespreekbaar “Volstrekt onbespreekbaar”

was voor werkgevers de wens van de bonden om in de cao een verbod op toepassen van oplosmiddelen gedragen verven.

“Dat was voor ons een breekpunt. Die wens ging ons niet een, maar twee bruggen te ver.

De verfindustrie is volop bezig met ontwikkeling van produkten die veiliger en gezonder zijn. Vandaar dat we niet verder wilden gaan dan een inspanningsverplichting om het gebruik van verven op waterbasis en high solids verder te stimuleren. Ook komt er een gezamenlijke cursus ‘Werken met oplosmiddelarme produkten’ en gaan we voorlichtingsactiviteiten ontplooien.”

Reageer op dit artikel