nieuws

RPD pleit voor betere voorlichting poen

bouwbreed

Voor het welslagen van stedelijke vernieuwingspoen is zowel een goede interne als externe voorlichting belangrijk. Daarbij is het noodzakelijk dat in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid over de plannen wordt gegeven. Gebeurt dit niet, dan lopen vernieuwingspoen het gevaar om door zowel de media als de politiek en de bevolking te worden afgeschoten.

Dit concludeert de Rijksplanologische Dienst (RPD) in de nota ‘Communicatie bij stedelijke vernieuwing:De toren van Babel’. Aanleiding voor de nota vormde voor de Rijksplanologische Dienst en de toenmalige Directie Coordinatie Bouwbeleid de negatieve beeldvorming rond grootstedelijke poen als de Kop van Zuid in Rotterdam, de Amsterdamse IJ-oevers en het Ceramique-po in Maas tricht. Bij alledrie de poen is sprake van een zogenoemde PPS- (publiek private samenwerking) constructie. Hoewel er over de drie poen veelvuldig is gepubliceerd constateert de RPD dat de communicatie tussen betrokken partijen niet of nauwelijks aan bod komt. “Eigenlijk” , zo wordt in de nota vastgesteld, “is het pas een punt sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 1990 waarbij de wethouders, de grote voortrekkers van dergelijke poen, door de kiezers op de vingers werden getikt. Bij een aantal poen leidden deze verwikkelingen tot het bijstellen van de uitgangspunten en daarmee tot stagnatie in de planontwikkeling.”

Beeldvorming

De oorzaak hiervan moet in de meeste gevallen in de slechte beeldvorming rond deze poen worden gezocht. In de nota worden dan ook de nodige aanbevelingen gedaan om de zowel interne als externe communicatie of voorlichting op een zo goed mogelijke manier te organiseren. In dit kader wordt het van belang genoemd al in een zo vroeg mogelijk stadium met de plannen naar buiten te komen. “Stedelijke vernieuwingspoen beginnen meestal met de ideeen van een kleine selecte groep betrokkenen bij de gemeente of private partijen. Deze initiatieven blijven nooit lang binnenskamer. Vaak is men terughoudend om onvoldragen ideeen naar buiten te brengen. Uitlekken van informatie is meestal echter onvermijdelijk en kan het po in deze kwetsbare fase schade berokkenen.” De RPD benadrukt dan ook dat er zo open en eerlijk mogelijk over de plannen met de buitenwacht moet worden gesproken. “Beter volledige informatie over onvolledige plannen dan geen of verkeerde informatie.”

Doorbreken

Uit het onderzoek is tevens gebleken dat in de huidige praktijk de eigen gemeentelijke achterban onvoldoende wordt gezien als aparte communicatiedoelgroep. De communicatie blijft volgens de RPD te veel een onderonsje tussen de directe initiatiefnemers. Om dit te doorbreken is het van belang dat al in de initiatieffase de gemeenteraad en gemeentelijke diensten over de voornemens worden ingeseind. Maar ook naar de toekomstige partners in het po doen gemeenten er verstandig aan om zo duidelijk mogelijk over de ideeen te zijn. De partijen doen er daarnaast verstandig aan om, in tegenstelling tot wat nu vaak gebeurt, onderlinge afspraken over de voorlichting te maken. Dergelijke afspraken moeten in het samenwerkingscontract worden vastgelegd. Sturen Staat de planvorming eenmaal op de rails dan zijn voortdurende tussentijdse presentaties van de stand van zaken rond een po noodzakelijk. “Er komt toch informatie naar buiten. Dat kan men dan beter zelf actief sturen. Wachten tot het totaalplan gereed is, lukt toch niet” , aldus de RPD.

Reageer op dit artikel