nieuws

‘Nog nauwelijks te werken met het Bouwbesluit’

bouwbreed Premium

Gemeenten ke nog nauwelijks met het Bouwbesluit werken. De Europese richtlijnen gaan voor het Bouwbesluit, maar moeten hun uitwerking in Nederland nog vinden. Dat geldt ook voor normeringen voor de platte dakbedekking.

“Aangezien Nederland zich ook aan de EG-richtlijnen moet houden, is het logisch dat investeringen in de normalisatie en de kwaliteitszorg hierop worden afgestemd” , aldus R.J.

Wijnands van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB). “De EG-richtlijnen zijn echter nog niet voorhanden, ook niet voor de dakbedekkingsbranche en gemeenten. Het Bouwbesluit is een publiekrechterlijke regelgeving. Centraal staat de vraag van gemeenten hoe aan dit stukje wet te voldoen. De vraag ‘hoe stem ik op mijn markt af’ is commercieel gezien echter nog belangrijker” , zo zei Wijnands. Op een studiemiddag van Venedak in Bun nik. “Maar dan hebben we niet te maken met het publiekelijk recht maar met het privatelijke recht of het zogenaamde contracturele recht. Er moet tussen deze twee altijd duidelijk onderscheid worden gemaakt, omdat dat bepalend is voor de te stellen eisen en normen aan bijvoorbeeld de dakbedekking.

Datzelfde geldt voor de conformiteits- en kwaliteitsverklaringen. Passen wij die twee zaken op het Bouwbesluit toe, dan krijgen we het volgende beeld.

In de toekomst zullen alle aan de bouw toegeleverde produkten zijn voorzien van een Europees CE-merk. Dat zegt echter niets over de toepasbaarheid van dat produkt in een bepaald land, omdat in elk land weer verschillende normen gelden.

Het CE-merk maakt het er dus niet eenvoudiger op.”

Onderscheid

“Het kwalitatief onderscheid in de produkten moet derhalve dan ook worden gezocht in het privatelijke traject, dus het Bouwbesluit en vooral de kwaliteitseisen van de produkten.

Het Bouwbesluit is zoals bekend gebaseerd op de prestatiebenadering van een bouw werk. Daarbij gaat het erom te bepalen of produkt X in zijn toepassing Y voldoet aan de prestatie-eisen gesteld in het Bouwbesluit. Het doet er in feite helemaal niet toe, om wat voor produkt het gaat. Als het in zijn toepassing maar voldoet aan de minimumeisen van het Bouwbesluit. Daarbij moet men zich goed realiseren, dat het om minimum, bodem of basisvereisten gaat in zake van veiligheid, gezondheid en milieubelasting.

Hoe misleidend het CE-merk kan werken, blijkt uit het volgende. In Nederland kan de eis bijvoorbeeld 60 minuten brandwerendheid zijn en in Italie bijvoorbeeld 10 minuten voor een produkt. Beide produkten uit beide landen ke het CE-merk dragen. Toch mag dan in dit geval, het Italiaanse produkt niet in Nederland worden toegepast. Noch het CE-merk, noch het Bouwbesluit staan borg voor de kwaliteit van het produkten en diensten. Daarvoor gelden andere criteria, zoals de Komo attesten en certificaten en combinaties daarvan het de CTG’s (Certificaat van Technische Goedkeuring) en dergelijke.’

Reageer op dit artikel