nieuws

Kabinet stemt grotendeels in met ROM-Rijnmond

bouwbreed

Het kabinet kan zich in grote lijnen vinden in het ontwerpplan van aanpak voor het ROM-po Rijnmond. Wel worden enige kanttekeningen geplaatst bij de milieubelasting van het po. Er moeten maatregelen worden genomen om het po beter af te stemmen op het lokale milieubeleid.

Dit blijkt uit het kabinetsstandpunt over het ROM-po dat minister Alders, mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatsssecretaris van Economische Zaken, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het po heeft tot doel de functie van het Rotterdamse haven- en industriegebied als mainport te versterken en de kwaliteit van het woon- en leefmilieu te verbeteren.

In het ontwerp-plan van aanpak voor het ROM-po stelt de stuurgroep ROM-Rijnmond een groot aantal poen voor, waarmee de twee doelstellingen ke worden gerealiseerd. In deze stuurgroep nemen de ministeries van VROM, EZ, en V en W, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten en het bedrijfsleven deel.

De poen verschillen in prioriteit, beleidsdoelstelling en financiele inpasbaarheid.

Daarom wordt uitgegaan van drie fases. De eerste speelt zich dit jaar af en bevat poen die grotendeels al zijn opgenomen in de rijksbegroting.

Hiermee is een bedrag gemoeid van f. 9 miljoen.

Niet bekend

Wel moet de milieubelasting beter in de gaten worden gehouden. In de loop van de uitvoering moet worden gezocht naar aanvullende maatregelen om de doelstellingen voor de lokale milieubelasting beter binnen bereik te krijgen.

De nadruk op de ontwikkeling van de (petro)chemische industrie vindt het kabinet aanvaardbaar. Daaraan wordt echter wel de voorwaarde aan gekoppeld dat deze ontwikkeling ook op langere termijn in de doelstellingen van het milieubeleid past.

De definitieve versie van het plan van aanpak zal waarschijnlijk medio 1993 worden ondertekend.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels