nieuws

In Nijmegen tot jaar 2000 nog 8700 woningen nodig

bouwbreed

Om aan de vraag te ke voldoen moeten in Nijmegen 8700 woningen tot het jaar 2000 worden gebouwd. Ruimte binnen het huidige stadsgebied is er slechts voor ongeveer 4800 woningen. Goed 3500 huizen dienen dan ook voor de eeuwwende in het gebied van de Waalsprong te verrijzen. Aldus blijkt uit de gemeentelijke nota ‘Thuis in de stad, volkshuisvesting in Nijmegen in de jaren negentig’.

De terugtredende rijksoverheid geeft de lokale overheden meer taken, ook op het gebied van de volkshuisvesting. Daarnaast spelen recente ontwikkelingen op de woningmarkt hun rol in het volkshuisvestingsplan.

Uit het voor het plan gehouden woningmarktonderzoek blijkt een verschuiving in de groep woningvragers:minder starters en meer doorstromers.

Sprake is van een tendens naar een meer kwalitatief gerichte woningvraag. Hierdoor is het tekort aan laagbouwwoningen sterk toegenomen, met name in de koopsector.

Van de weeromstuit is het tekort aan etagewoningen afgenomen. Rekening moet verder worden gehouden met nieuwe verschuivingen in leeftijdsopbouw en de samenstelling van huishoudens. ‘Veroudering en verdergaande individualise ring zullen leiden tot meer huishoudens met een grotere variatie in woonvoorkeuren’, aldus de nota Thuis in de stad.

Regio Uit het woningmarktonderzoek blijkt tevens dat Nijmegen in een regionale woningmarkt functioneert. “Huishoudens die hun woningvraag in Nijmegen niet ke realiseren, verhuizen naar de regio waar ze wel een op hun vraag toegesneden aanbod vinden.”

Spijtig genoeg gaat het daarbij vooral om mensen uit de midden en hogere inkomensgroepen. Desondanks blijft de druk op de goedkopere delen van de woningvoorraad hoog. Dit alles noopt tot een ingrijpender gemeentelijk beleid.

Volgens de nota is de opgave voor de jaren negentig “om met een afstemming van maatregelen op het terrein van nieuwbouw, woningverbetering, woonruimteverdeling en beheer een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Nijmegen als stad met een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu’.

Wijkbeheer Dit betekent dat de gemeente nauwer moet gaan samenwerken met de bewoners, de woningcorporaties en wat omschreven wordt als ‘andere marktpartijen’.

Bij de praktische uitvoering van de te nemen maatregelen staat wijkbeheer voorop. Het vervelende is, dat nieuwbouw voor de laagste inkomens onbetaalbaar is geworden. Dus zal meer aandacht moeten worden besteed aan

rstroming. Omvangrijke nieuwbouw is op het huidige gemeentelijke territoir echter onmogelijk; er is eenvoudig geen ruimte voor. Tegenover de behoefte aan 8700 woningen staat slechts bouwruimte voor ongeveer 4800. Ondanks de groeiende vraag naar laagbouw zullen deze woningen door dit ruimtetekort vooral in stapelbouw worden gerealiseerd. Zo is voor de periode 1992-1996 de bouw van afgerond 3900 woningen voorzien waarvan 2500 in etagebouw (1000 koop en 1500 huur).

Van de te bouwen 1400 laagbouwwoningen zullen er 1100 in koopsector worden gerealiseerd.

De nieuwbouw in het gebied van de Waalsprong, waar dus uiterlijk in 1996 moet worden begonnen, zal vrijwel geheel in laagbouw worden uitgevoerd.

In totaal zullen in dit Nijmegen-noord minimaal 9000 woningen worden gebouwd waarvan 3500 al voor het jaar 2000.

De nota stelt vast dat behoefte bestaat aan een strategisch woningvoorraadbeheer. Dit vindt zijn uitdrukking onder meer in het stadsvernieuwingsproces. Prioriteit hierbij wordt gegeven aan de verbetering van de vooroorlogse woningen. Voldoende geld is inmiddels gereserveerd om deze huizen voor 1996 op te knappen.

Preventieve aanpak Maar ook voor de naoorlogse woningen (ruim 70% van de totale voorraad) is de komende jaren aandacht nodig. Hierbij gaat het niet zozeer om het inhalen van achterstanden maar “moet door preventieve aanpak een kostbare stadsvernieuwingsoperatie in de toekomst worden voorkomen” .

Uitgegaan wordt van een aanpak op wijkniveau.

Knelpunt is evenwel de fors verminderde bijdrage van het rijk in de stadsvernieuwing.

Voorlopig is evenwel voldoende geld gereserveerd om tot 1996 de verbetering van rond 1100 woningen mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel