nieuws

‘Houding van werkgevers oorzaak breuk uta-cao

bouwbreed

De onderhandelingen over vernieuwing van de cao voor uta-personeel is na zes ronden afgebroken. De bonden noemen de starre houding van werkgevers onbegrijpelijk ‘tenzij ze vinden dat hun kader anders moet worden behandeld dan hun bouwplaatspersoneel’. En dat nu is precies wat werkgevers vinden, aldus hun onderhandelaar R. Hollander.

“Het gaat om een heel andere risicogroep.”

De grote meningsverschillen tussen werkgevers en werknemers betreffen een collectieve herverzekering van de wao-reparatie en een collectief fonds, dat de doorbetaling van loon bij drie respectievelijk zes weken ziekte garandeert.

“Voor hun bouwplaatspersoneel zijn dezelfde bouwbedrijven als waarmee nu wordt onderhandelt dat allemaal wel overeengekomen. Maar voor hun kaderpersoneel hanteren ze een ‘vrijheid-blijheid’ houding die ons in het verkeerde keelgat is geschoten” , aldus bestuurder G. Wildeman van de bouwbond-CNV.

Werkgeversonderhandelaar Hollander verklaart “dat het inderdaad om een heel andere risicogroep gaat met vaste dienstverbanden en met functies die ook heel goed buiten de bouwnijverheid ke worden uitgeoefend” .

Hollander zegt niet te begrijpen waarom werknemers het alternatieve wao-voorstel van werkgevers niet hebben aanvaard. Dat voorzag in een overeenkomst tot betaling van 70% van het maximum dagloon bij arbeidsongeschiktheid en de toezegging tot herverzekering. Werkgevers waren ook bereid 0,35% aan die reparatie bij te dragen, maar claimen voor werkgevers de vrijheid zelf te bepalen waar herverzekering plaatsvindt. Volgens Hollander ke grote ondernemingen door contacten met pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen vaak goedkope voorwaarden bedingen. De Vereniging voor Hoger Personeel in de Bouw vindt dat dan tenminste afspraken per bedrijf hadden moeten worden aangeboden welke partij wat betaalt bij verschillende premie-percentages.

De bonden vinden dat herverzekering collectief moet gebeuren via het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid. Maar bleken bereid dispensatie te verlenen aan die bouwbedrijven, die kans zien een verzekering met gelijke voorwaarden als het SFB goedkoper af te sluiten. Dat weigerden werkgevers.

Garantie

Verschil van mening blijft er ook over een te vormen fonds, dat eenmalig moet worden volgestort en moet voorzien in doorbetaling van loon bij ziekte gedurende drie tot zes weken als werkgevers in gebreke blijven die doorbetaling te verrichten. Werkgevers hebben zich verplicht tot 100% doorbetaling van de voor- en bovenwettelijke uitkeringen bij ziekte. Aangezien de kosten geheel voor werkgevers komen, vinden ze het ook normaal dat ze bepalen mogen of en zo ja hoe men dat risico wenst te verzekeren. ‘Wie betaalt, bepaalt’ is op dit punt ons motto, aldus Hollander.

Ferme taal, aldus bestuurder Schrijver van de bouwbondFNV, maar dan moet je ook de consequenties voor je rekening willen nemen en willen zorgen dat er ook betaald wordt bij surseance van betaling of faillissement.

Hij zegt er niets van te begrijpen dat dezelfde bouwbedrijven voor een deel van hun personeel zoveel andere arbeidsvoorwaarden wenst af te sluiten dan voor een ander deel.

Volgens hem bedrijven de werkgevers-onderhandelaars een soort hobbyisme, dat door hun collegas in het land absoluut niet wordt begrepen.

Over de lonen zijn alle betrok ken werknemersvertegenwoordigers niet te spreken.

“We hebben daar niet eens over onderhandeld” , aldus VHP-Bouw vertegenwoordiger Sonke. “Dat aanbod was gewoon te weinig.”

Het werkgeversbod bedroeg 1,15% per 1 juli van dit jaar, gevolgd door 0,5% per 1 januari 1994. Eerder zou per juli 1,25% loonsverhoging worden betaald, maar werkgevers namen 0,1% terug om hun aandeel in de verzekeringspremie wao van 0,25 op 0,35% te brengen. Het geheel bleek in ieder geval minder dan de inflatie te bedragen. Werkgevers lieten daarentegen weten j.l.

januari al de lonen met 1,75% te hebben verhoogd op grond van de oude cao. Dat zou moeten worden meegeteld.

Leden

De bonden gaan nu hun leden informeren. De VHP-Bouw doet dat in eerste instantie schriftelijk, de bouwbond FNV roept zijn adviesraad bijeen en organiseert regionale vergaderingen, de bouwbond-CNV vergadert 6 mei met het bedrijfsgroepsbestuur. Intussen komt de vakcentrale CNV met een aanbod wao-verzekering, waarvan ook uta-mensen gebruik zouden ke gaan maken. Deze bouwbond heeft al besloten nog meer dan in het verleden uta-mensen individueel bij te gaan staan om tot goede arbeidsvoorwaarden te komen.

Reageer op dit artikel