nieuws

Hoewel het nog te vroeg is om de resultaten …

bouwbreed

Hoewel het nog te vroeg is om de resultaten uitvoerig te evalueren, kan men alvast stellen dat Interreg, een initiatief van de Gemeenschap om de economische ontwikkeling te bevorderen via grensoverschrijdende interregionale samenwerking, ruim bijval heeft gevonden bij de hoogste politieke instanties van de Gemeenschap, de landen en de gewesten. De Europese Commissie heeft van nu af de interregionale -ook grensoverschrijdende- samenwerking prioritair gemaakt voor het ontvangen van steun van de Gemeenschap.

Zowel de Europese ministerraad als het Europees Parlement en de adviesraad van de lokale en regionale overheden wensen het initiatief door te zetten na 1993. Wat een toekomstig initiatief betreft, zou de Europese Commissie steunen op bestaande, geslaagde programmas en zich daarbij orienteren op nieuwe prioriteiten die door de lidstaten en de gewesten werden gesuggereerd. In het bijzonder zou zij rekening willen houden met de impact van de ontwikkelingen in Oost-Europa op de oostelijk gelegen gebieden van de Gemeenschap. De Europese Commissie meent dat haar verantwoordelijkheid niet ophoudt bij het beheren van de subsidies.

In samenwerking met de Europese vereniging van grensgebieden heeft zij ook een programma van technische bijstand opgezet voor de grensoverschrijdende projecten, dat bekend staat als het Observatorium voor grensoverschrijdende samenwerking. Zij heeft tevens de institutionele aspecten van de grensoverschrijden de samenwerking bestudeerd en onderzoekt thans de mogelijkheid om een communautair rechtskader uit te werken voor grensoverschrijdende programmas.

Verdeling Tot in 1994 zal Interreg zon 1034 miljoen Ecu aan gemeenschapsgelden ontvangen (tegen de waarde van 1992), naast de uitgaven waarvoor de lidstaten zelf instaan. Het gaat om een multifondsprogramma, wat betekent dat het bijdragen ontvangt uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en uit het Europees Fonds voor Orientatie en Garantie in de Landbouw (EFOGL).

De bijdrage van de structuurfondsen bedraagt 915 miljoen ECU:EFRO: 824 Mecu, ESF:30 Mecu en EFOGL: 61 Mecu.

Bovendien worden krachtens artikel 10 van het reglement van de EFRO 119 miljoen Ecu uitgetrokken voor de gewesten die niet in aanmerking komen.

De gebieden die onder doelstelling 1 vallen, die waarvan het BBP per hoofd kleiner is dan 75% van het gemiddelde van de Gemeenschap, krijgen 83% van deze middelen toegewezen. Uitsplitsing per activiteitssector:Vervoer en telecommunicatie 45%, Hulp aan ondernemingen 17%, Vreemdelingenverkeer en erfgoed 11%, Milieu 10%, Plattelandsontwikkeling 7%, Opleiding en werkgelegenheid 5%, Grensoverschrijdende structuren en contacten 4%, Technische steun en administratie 1%.

De verdeling weerspiegelt belangrijke wegenaanlegpoen in de grensgebieden van Spanje, Portugal en Griekenland. Onder de andere poen wordt melding gemaakt van een grensoverschrijdend kanaal tussen de waterwegen van Ierland en Noord-Ierland waardoor een van de grootste waterwegen van West-Europa ontstaat, een gemeenschappelijk Frans-Italiaans programma om de negatieve effecten van de afschaffing van de douanecontrole te beperken en voorts gezamenlijke poen voor milieubescherming in de Pyreneeen.

Reageer op dit artikel