nieuws

Golfstaten willen economie niet alleen met olie smeren

bouwbreed

De Golfstaten werken met toenemende inspanning aan de diversificatie van de economische structuur.

Het gaat daarbij niet alleen om het verminderen van de afhankelijkheid van olie en gas maar ook om het aantal importen te verkleinen en om het vergroten van werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking. De economische omschakeling brengt op allerlei gebied bouwactiviteiten met zich mee waarvan het Nederlandse (toeleverende) bouwbedrijf kan profiteren. Dat bleek op een bijeenkomst in Den Haag.

De overheid van Saoedi-Arabie besteedt volgens drs. E. Kuiper, handelssecretaris te Riaad, meer dan gemiddelde aandacht aan de ontwikkeling van de eigen industrie waarmee het landsbestuur de afhankelijkheid van de olie wil verminderen. Het bijbehorende vijfjarenplan voorziet verder in de ontwikkeling van een slagvaardige particuliere sector. In het verlengde van deze economische aanpak ligt de aanleg van een spoorweg tussen Damman en Jubail. De investering voor deze 200 km lange verbinding beloopt om en nabij f. 1 miljard. Bij deze lijn gaat het om een uitbreiding van de ruim 425 km lange spoorbaan tussen de hoofdstad Riaad en Damman. De investeringsplannen voor de industrie gaan verder dan de bedrijvigheid in het eigen land. Wat in SaoediArabie gebeurt, heeft gevolgen voor het hele Midden-Oosten.

Profiteren Ook de bouwnijverheid kan profiteren van de verhoogde activiteiten in de oliesector en in ‘slands defensie. De oliemaatschappij Saoedi-Aramco wil volgens Kuiper de dagelijkse produktie voor het jaar 2000 met 3 tot 4 miljoen vaten verhogen tot 11 of 12 miljoen vaten. De oliemaatschappij streeft naar een bedrijfsstructuur als Shell. Dit zal betekenen dat de maatschappij ongeveer de helft van de gewonnen olie zelf wil verwerken tot marktprodukten. Saoedi Aramco zette daarvoor inmiddels een gezamenlijke onderneming op met Texaco en met een Koreaanse maatschappij.

Iets dergelijks wil de maatschappij in Europa opzetten.

‘sLands defensie krijgt van de nationale begroting volgens Kuiper 31 procent toebedeeld.

De begroting van dit jaar ruimt voorts ongeveer f. 1,75 miljard in voor de aanleg en verbetering van wegen. Als niet onbelangrijk geldt voorts de bouw van villas en paleizen. Bouwwerken zullen in niet onbelangrijke mate bijdragen aan het overheidsplan om over pakweg tien jaar over een meer dan afdoende functionerende agrarische sector te beschikken. De planlijst meldt tevens de bouw van zon 800 scholen. De beurs Saoedi Build die tussen 7 en 11 november in Riaad wordt gehouden, zal naar verwachting een afdoend beeld schetsen van de mogelijkheden voor het (toeleverende) bouwbedrijf.

Infrastructuur De leiding van het sultanaat Oman zal volgens B. Grevers, ambassadesecretaris te Muscat in de komende jaren aanzienlijk meer aandacht besteden aan de binnenlandse infrastructuur. De infrastructuur in en rond de hoofdstad Muscat is nagenoeg gereed. Een toenemende bouwactiviteit moet verder het aantal ziekenhuizen, scholen, kantoren, hotels en recreatieve voorzieningen vergroten. Bij dat laatste doen zich vooralsnog enkele problemen voor. Enkele fundamentalistisch georienteerde leden van het landsbestuur willen de activiteiten in deze bedrijfstak vooralsnog tegenhouden. De plaatselijke bouwmarkt telt een groot aantal aannemersbedrijven. Nederlandse bedrijven die aan Oman willen leveren, zullen als gevolg daarvan meer succes boeken wanneer ze hun activiteiten op toeleveringen richten.

Oman produceert volgens Grevers dagelijks ongeveer 800000 vaten olie. De reserves in de bodem zullen voor nog zon 25 jaar toereikend zijn. De visserij en de landbouw moeten de afhankelijkheid van de olie verminderen.

Ter vergroting van de activiteiten in de visserij staat een uitbreiding van de haven van Muscat op de lijst. De mogelijkheden daartoe blijven echter beperkt waardoor de aandacht zich verplaatst naar de aanleg van een tweede haven in de richting van Dubai. De plannen maken verder melding van een nieuwe haven voor gastransporten. Oman sloot eerder met Japan en China een overeenkomst ter waarde van ruim f. 18 miljard voor een gaspo waarvan de oplevering over vijf jaar moet gebeuren. Verder is er sprake van de aanleg van een gasleiding tussen Oman en Kazachstan en tussen Oman en India. Het laatste project voorziet ook in de bouw van twee raffinaderijen.

Renovatie Een niet onbelangrijk deel van de bouwactiviteiten in Oman zal in de komende jaren volgens Grevers samenhangen met renovatie en onderhoud.

De toestand van bijvoorbeeld viaducten blijkt dusdanig slecht dat vrachtwagens met een gewicht van meer dan 3 ton niet meer over deze kunstwerken mogen rijden. Ter bediening van de bouwnijverheid staat de bouw van enkele cementfabrieken op stapel. Ook de watervoorziening vraagt in de komende jaren veel aandacht. Op sommige plaatsen wordt zoveel grondwater naar boven gehaald dat het zout uit de bodem aan de oppervlakte komt. Een ander probleem vormt de bevolkingsopbouw.

Ongeveer de helft van de bevolking is jonger dan vijftien jaar.

Het ligt in de verwachting dat een groot deel van hen bij ongewijzigd beleid nauwelijks kans op een baan maakt.

Weinig zekerheid Anders dan aanvankelijk verwacht, biedt Koeweit volgens drs. H. Wurzner, ambassadesecretaris te Koeweit weinig zekerheid aan de bouwsector.

Voor een deel hangt die ontwikkeling samen met de verhoogde inspanningen voor de defensie. Alle andere ministeries staan voor een korting van 40 tot 50 procent op hun begrotingen. Als gevolg daarvan lopen de werken voor onder meer ‘slands infrastructuur af. De onzekerheid omtrent bijvoorbeeld de bouw in Koeweit volgt voor een deel ook uit de diverse schandalen die het land teisteren. De commerciele banken staan daarbij voor ongeveer f. 80 miljard aan niet meer te vorderen leningen; onder meer het gevolg van de beurskrach van 1982 toen veel speculanten hun geleende geld verloren. De banken staan daarbij voor het probleem dat de overheid haar steun wil afschaffen.

Momenteel wachten volgens Wurzner ruim 55000 Koeweiti’s op een door de overheid gesubsidieerde woning. Het landsbestuur trok voor deze werken ongeveer f. 10 miljard uit. Mede door deze bouwactiviteiten neemt de aandacht voor het toeleverende bedrijf toe.

De bouw van de woningen wordt op dit moment gedomineerd door Amerikaanse bedrijven. Onder meer door de verschillende bezuinigingen loopt het aantal opleveringen sterk achter op het plan. Ondanks de problemen in de reguliere bouw zijn er in Koeweit ook prestigieuze plannen. Een daarvan betreft de bouw van een 15 km lange brug tussen het vasteland en Koeweit-eiland. Of voor dit project geld vrijkomt, zal in augustus blijken wanneer de nieuwe begroting openbaar wordt.

Reageer op dit artikel