nieuws

Eengezinswoningen in 1992

bouwbreed Premium

Gedurende deze eeuw is de vraag naar eengezinswoningen altijd groter geweest dan die naar woningen in meergezinshuizen. Omdat niet steeds met de marktvoorkeur rekening wordt gehouden, is het iedere keer weer een verrassing hoe de verhoudingen er in een bepaald jaar uit zien.

Een eengezinswoning (eg-woning) is van nature bouwkundig meer flexibel dan een appartement (mg-woning). Verbouwingen zoals uitbouwen zijn bij mg-woningen zelfs niet eens mogelijk. Voor de oorlog was dat voor de rijksoverheid ook een reden om de gemeenten te melden dat de voorkeur moest worden gegeven aan egwoningen. Gemeenten hechten van oudsher echter sterk aan mg-woningen, omdat de winst op de bouwgrond daarbij zoveel groter is. In tijden van een groot woningtekort is de afzet van flatjes niet moeilijk, ook al bieden zij in de regel de bewoner weinig woning voor relatief veel geld.

Omdat flatjes dikwijls ook nog klein zijn, is de huur meestal toch wel lager dan die van een eg-woning.

De afgelopen jaren worden flatjes alleen nog overwegend gebouwd in de sociale sector. Gezien het teruglopende woningtekort willen de marktpartijen niet zo vaak meer het risico nemen van het bouwen van minder gewenste woningen. In de sociale sector wordt, zoals bekend, het risico afgewenteld op de belastingbetaler, zodat dit probleem daar in veel mindere mate speelt.

Ruimte In sommige provincies is meer ruimte dan in andere. Het verbaast dan ook niet dat in het Westen een lager percentage eg-woningen wordt gebouwd dan in de overige provincies. In 1992 was dat voor Noord- en Zuid- Holland rond 60%, in de overige provincies rond 80%. Toch lijkt het element ‘ruimte van minder invloed op deze verhouding, dan de categorie waarin de woningen gebouwd worden. Woningen in de sociale huursector worden nog altijd in meerderheid als mg-woning gebouwd, die in de vrije sector juist als eg-woning. Dit geldt ook voor Noord- en Zuid- Holland.

In Flevo, waar zelfs nog een ‘overmaat’

aan ruimte voorhanden is, worden de woningen in alle categorieen voor meer dan 90% als eg-woning gebouwd, behalve die in de sociale huur, waar in 1992 slechts 49% eg werd genoteerd.

In bijgaande tabel zijn de cijfers verzameld.

Van de sociale huurwoningen is gemiddeld 46% als eg gebouwd. Vooral in Zeeland en Brabant is dat percentage veel hoger, de beide Hollanden blijven echter rond 30% steken. De grote steden zijn vorig jaar zoals gewoonlijk nog beduidend lager uitgekomen.

De premiehuur profit is de laatste jaren zoals bekend sterk in omvang afgenomen.

Werden er in 1982 nog 22600 van gebouwd, sinds 1988 is dit aantal onder de tienduizend gezakt. In 1992 werden er slechts 3800 van deze woningen opgeleverd. Het zal dus niet verbazen, dat in deze kolom de cijfers van het aandeel eg-woningen nogal eens uitersten vertonen. De 0% voor Groningen bijvoorbeeld zijn ontstaan, doordat er in heel 1992 slechts een po van 69 woningen werd gerealiseerd in de stad van die naam. Ook in de meeste andere provincies is het aantal poen klein. Gemiddeld kwam het egaandeel bij deze categorie op 47%, een tandje hoger dan de sociale huur.

De overige categorieen scoren op dit gebied zoals gezegd beduidend hoger. De vrije sector komt uit op 91% eg; zelfs in de beide Hollanden en Groningen wordt de 80% overschreden. In geen enkele provincie werd 100% eg gehaald:er is wel degelijk een zekere vraag naar luxe appartementen.

In de premie C werd een aandeel van 82% eg gerealiseerd, in diverse provincies was dat zelfs 100%. Alleen in Utrecht, N-Holland en Limburg werd meer dan 20% van de premie C als mg-woning gebouwd.

Al verscheidene jaren is de premie A of sociale koopwoning koploper met een egpercentage van ruim meer dan 90%. Zelfs in de grote steden kwam dit aandeel boven de helft. Alleen in Den Haag werd slechts een po gerealiseerd van 19 premiekoop A flatjes. De andere grote steden deden heel wat meer in deze categorie, resp. Amsterdam 517, Rotterdam 190 en Utrecht 336. Het resultaat voor Den Haag lijkt dan ook eerder door een aanbod- dan een vraagtekort te zijn ontstaan.

Reageer op dit artikel