nieuws

Duur van dienstbetrekking bepalend voor wao-malus

bouwbreed Premium

De hoogte van een te betalen boete (malus) door de werkgever voor een werknemer die in de wao terecht komt, zal afhankelijk worden gemaakt van de duur van de dienstbetrekking. Dat staat in een nota naar aanleiding van het eindverslag over het wetsvoorstel over terugdringing van het ziekteverzuim.

Staatssecretaris Ter Veld maakt in die nota ook gewag van haar voornemen om een werknemer zelf de mogelijkheid te geven een uitkering aan te vragen bij de bedrijfsvereniging. Het gaat daarbij om werknemers die in de eerste drie of zes weken van ziekte geen loon uitbetaald krijgen, omdat de werkgever meent dat ze niet ziek zijn.

De bedrijfsvereniging kan een ‘second opinion’ uit laten voeren en op basis daarvan besluiten alsnog een uitkering toe te kennen.

Wordt de werknemer in het gelijkgesteld, dan worden de kos ten, verbonden aan controle van de zieke werknemer alsmede het uitgekeerde bedrag, verhaald op zijn werkgever.

Krijgt de werknemer geen gelijk, dan dient hij de kosten van de second opinion zelf te vergoeden.

Rol BV’en

Het kabinet zal er voor zorgen dat het werkgevers onmogelijk wordt gemaakt bovenwettelijke uitkeringen (bij ziekte) bij bedrijfsverenigingen te herverzekeren. Daar zijn bedrijfsverenigingen, die een publieke taak hebben en uit publieke middelen worden betaald, niet voor.

Het kabinet kan particuliere verzekeraars niet weerhouden werkgevers een verzekering van het risico van zieke personeelsleden aan te bieden. Dat kan echter wel een negatief effect hebben op het voeren van een effectief verzuimbeleid, zo vindt de regering. Tenslotte verdwijnt daarmee de prikkel voor werkgevers om zich tot het uiterste in te zetten om het ziekteverzuim terug te dringen.

Overigens zal het particuliere verzekeraars verboden zijn met bedrijfsverenigingen een deal te maken om zo op voordelige wijze gebruik te ke maken van hun administratieve gegevens. Als ze dat al willen, dan dient een kostendekkend tarief in rekening te worden gebracht.

Arbo-diensten

Al evenmin zal het bedrijfsverenigingen mogelijk worden gemaakt zich rechtstreeks met eigen arbodiensten tot bedrijven te richten met het aanbod het voeren van een verzuimbeleid te helpen uitvoeren. De ar bodienst moet de werkgever straks verplicht terzijde staan bij het voeren van een verzuimbeleid, terwijl de bedrijfsvereniging moet controleren of de werkgever en zijn arbodienst die taak goed uitvoeren. Uitvoering en controle ke niet in een hand komen, zo vindt het kabinet.

Toch mag men in de bouwnijverheid de opzet van arbodiensten vanuit de bedrijfstak wel tegemoet zien. Daartoe zullen initiatieven worden genomen door de stichting Arbouw, Aboma en de Bedrijfsgezondheidsdiensten.

Er wordt alles op alles gezet om gezamenlijke initiatieven tot het opzetten van arbodiensten gereed te hebben nog voor de commerciele markt zich daarvoor heeft ‘ontfermd’. Deze diensten denken een voorsprong op commerciele initiatiefnemers te hebben doordat men de bedrijfstak bouw heel goed kent en dus weet wat er te koop is.

Reageer op dit artikel