nieuws

Diepe schermwand isoleert vervuilde bodem Griftpark

bouwbreed Premium

Minister Alders (VROM) zal vandaag de officiele handeling verrichten voor de aanleg van een eerste paneel van de schermwand die over een lengte van 1250 meter tot een diepte van ongeveer 60 meter onder maaiveld rond het Griftpark zal worden aangebracht. Met de wand wordt beoogd de verspreiding van de in de bodem aanwezige vervuiling te voorkomen.

De totale kosten van het po, dat tot de eeuwwisseling zal voortduren, zijn begroot op ongeveer f.300 miljoen. Opdrachtgever is de provincie Utrecht, die voor de realisatie een tijdelijk pobureau heeft ingesteld. De bedrijven Haskoning BV uit Nijmegen en Grondmechanica Delft zullen toezicht houden op een milieuveilige manier van werken in en bij het Griftpark.

De combinatie Heijmans Milieutechniek/Soletanche is onlangs reeds begonnen met de aanleg van circa 70000 m2 schermwand rondom de vervuiling van het Griftpark in Utrecht. Daarmee is een bedrag gemoeid van f.36 miljoen.

Het Griftpark is aangelegd op de plaats waar vroeger een gasfabriek heeft gestaan. De verontreiniging in de bodem van het park is veroorzaakt door bijprodukten van de vergassing van kolen, zoals teerachtige stoffen en cyaniden, die tot op grote diepte in de bodem zijn doorgedrongen.

De schermwand wordt doorgezet tot in een ondoorlatende kleilaag die zich op 60 meter onder maaiveld bevindt. Aanleg van de wand rond het Griftpark is een begin van de gehele saneringsaanpak die isolatie, beheersing en controle van de verontreiniging mogelijk maakt. In de toekomst zal voortdurend grondwater worden opgepompt en gezuiverd.

Hydrofrees

Voor het feitelijk ontgraven van de grond in verband met de aanleg van de schermwand wordt door aannemerscombinatie Heijmans/Soletanche de zogenoemde hydrofrees ingezet. Dit graafapparaat van Franse makelij bestaat uit een raamwerk met een hoogte van 15 m waarin de nodige machinerieen zijn ondergebracht.

Dat betreft onder meer de twee grote snijwielen voor het losmaken van de grond, aangedreven door hydrauliek-motoren. Ook is er een pomp gemonteerd voor de afvoer van ontgraven materiaal, tegelijktijd met de bentonietspoeling.

Het mengsel van bentoniet en water vormt een vloeistof met een hoog soortelijk gewicht.

Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de wanden van een ontgraven sleuf niet instorten. De spoeling met de ontgraven grond wordt naar een installatie gepompt, waar de grond uit het mensel wordt gescheiden. De zuivere bentonietvloeistof wordt daarna weer naar de te ontgraven sleuf gevoerd.

Het geheel hangt aan de haak van een zware rupskraan waarop het aggregaat voor de hydrauliekaandrijving van de hydrofrees is gemonteerd.

Panelen

Met de hydrofrees worden panelen in de grond gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat deze verticaal worden aangezet, wordt gewerkt langs geleidebalken, gemaakt van beton. De dikte van de schermwand wordt 0,80 meter. Voor een paneel worden drie sneden tot op de gewenste diepte gemaakt. Dat gebeurt in een bentoniet-water mengsel.

Elk paneel bestaat uit twee primaire sneden en een secundaire, gelegen tussen de twee primaire sneden in. Per snede wordt een breedte van ongeveer 2,4 meter ontgraven. Het houdt in dat per paneel een breedte wordt gerealiseerd van ongeveer 7 meter.

Is een paneel gereed dan wordt dit van onderaf aan gevuld met een mengsel van bentoniet-cement en zand. Dat moet uitharden. Daarom wordt ongeveer 7 meter verderop begonnen met ontgraven van een volgend paneel. De tussenliggende panelen worden aangebracht als het beton aan werszijden voldoende is verhard.

Daardoor zal behalve grond ook wat beton van een al gereed paneel wordt ontgraven.

De tanden op de graafwielen zijn daartoe van gehard stalen punten voorzien.

Gefaseerd uitvoeren

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase van het werk betreft het maken van een testput bestaande uit acht panelen in een vierkant.

Dit zal volgende week gereed zijn.

De ruimte binnen deze put bedraagt ongeveer 14 bij 14 me ter. Die is afgesloten van de omgeving door de schermwand. Tot deze fase van het werk behoort het nagaan hoe het met de waterdichtheid en de stabiliteit van de wand is gesteld. Dit onderzoek wordt gedaan door Grondmechanica Delft en zal in augustus zijn afgerond.

Het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden biedt voordelen, zo heeft P. de Vries van het door de provincie ingestelde pobureau, laten weten.

Er bestaat dan nog de mogelijkheid de apparatuur en de werkwijze waar nodig te verbeteren. Naar De Vries meldde is bijvoorbeeld de werksnelheid van de graamachine nog voor verbetering vatbaar.

De mindere voortgangssnelheid is volgens de Vries echter niet verontrustend. “Het valt onder de aanloopproblemen die zich normalerwijze bij elk werk voordoen” .

De Vries is ervan overtuigd dat de “kinderziekten met de apparatuur” zullen zijn opgelost als in augustus met de volgende fase van aanleg van de schermwand wordt begonnen.

Reageer op dit artikel