nieuws

Collectieve wao-reparatie in bedrijfstak schilders

bouwbreed

Zowel werkgevers als vakbonden betrokken bij de cao voor het schildersbedrijf, toonden zich na afloop van de ruim twintig uren durende onderhandelingsronde woensdagmorgen vroeg heel tevreden over het resultaat: een tweejarige cao, waarin opgenomen een collectieve reparatie van het wao-gat, waarvoor partijen elk de helft van de premie op zullen brengen.

Opvallend ook bij dit principeakkoord, dat betrekking heeft op circa 30000 werknemers in de bedrijfstak, is dat men is overeengekomen de wao-verlaging voor nieuwe ‘gevallen’

vanaf 25 januari 1994, zoals door de Tweede Kamer is aanvaard, te repareren. Dat betekent dat de wao-uitkering vanaf die datum zal worden aangevuld tot 70% van het waodagloon bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Niet bekend

Experts menen dat die premie ongeveer 0,5% zou ke bedragen, maar de hoogte is ook nog afhankelijk van het tijdstip waarop de premie voor het eerst zal worden geheven.

Werkgevers hebben in het principe-akkoord overigens laten opnemen dat voor hen de maximale premie niet hoger zal worden dan 1% van de bruto loonsom.

Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering van f. 1000 bruto aan wao-ers blijft voor de jaren 1993 en 1994 gehandhaafd.

De huidige bovenwettelijke wao-aanvullingen gedurende drie wao-jaren zullen worden afgebouwd. De vrijvallende premies daarvoor zullen worden toegevoegd aan wat reparatie van het wao-gat aan kosten zal vergen.

De huidige vut-regeling wordt ongewijzigd voortgezet gedurende de contractperiode. Wel zal in deze tijd een onderzoek naar de kostenbeheersing van de vut worden uitgevoerd.

Betaling bij ziekte De automatische prijscompensatie wordt gehandhaafd.

Daarenboven is tweemaal een loonsverhoging overeengekomen en wel 0,5% per 1 januari 1994 en 0,5% per 1 januari 1995.

Omdat de cao zal gelden tot 1 mei 1995 kwam ook de kwestie van de 100%-loondoorbetaling door werkgevers bij ziekte van hun personeel in deze onderhandelingen aan de orde. Al naar gelang de grootte van het bedrijf zal dat volgend jaar gelden voor de eerste drie dan wel de eerste zes weken van ziekte.

Het is aan werkgevers of zij dit risico wel verzekeren bij het Sociaal Fonds Schildersbedrijf, bij een particuliere verzekeraar of voor hun eigen reke ning wensen te nemen.

Overigens is ook afgesproken het ziekteverzuim nog intensiever te lijf te gaan. Voor bedrijven met minder dan twintig werknemers wordt een verzuimbeheersingspo opgezet van eenzelfde systematiek als het al bestaande systeem voor grotere bedrijven.

Cao-partijen kwamen ook een inspanningsverplichting overeen om het werken met watergedragen verven en high solids in de bedrijfstak te stimuleren.

Bij langdurgie ziekte ke voortaan over maximaal zes maanden vakantierechten worden opgebouwd.

Werkgelegenheid Afgesproken is voorts er naar te streven 250 langdurig werklozen, vrouwen, mensen van ethnische minderheden of gedeeltelijk arbeidsgeschikten te laten instromen. De Stichting Vakopleiding Schilders en Stukadoors zal zich hiermee gaan bezighouden. Bouw-Vak-Werk krijgt een coordinerende taak bij de bemiddeling en omscholing van gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Reageer op dit artikel