nieuws

A 7 door voorfinanciering drie jaar eerder klaar

bouwbreed

Het is vooral te danken aan de bereidheid tot voorfinancieren door de regio dat de aanleg van de A7 zo snel is voltooid. Dit bewijst eens te meer hoe goed Groningen is doordrongen van het economisch belang van deze rijksweg voor ons land.

Dat zei minister Maij gisteren in Nieuweschans bij de opening van het gedeelte ZuidBroek-Nieuweschans in de autosnelweg A7. Met de opening van dit weggedeelte is het Nederlandse deel van de internationale wegverbinding met Noord-Duitsland en Scandinavie officieel gereed.

De A7 werd in feite drie jaar eerder opgeleverd dan gepland. Het rijk had de middelen (f. 65 miljoen) voor de voltooiing van de autosnelweg in de periode van 1992 tot en met 1995 beschikbaar. Het opheffen van de binnengrenzen van de EG en het voltooien van het aansluitende gedeelte in Duitsland tussen Nieuweschans en de Emslanlinie (beide eind 1992) was voor de regio echter aanleiding het ministerie van Verkeer en Waterstaat te vragen de rijksweg eveneens in 1992 te voltooien. Minister Maij had hier wel oren naar op voorwaarde dat de regio de extra kosten voor haar rekening zou nemen door middel van voorfinanciering.

Om die voorfinanciering mogelijk te maken werd de stichting A7 in het leven geroepen door de provincie, 23 belanghebben de gemeenten, de Streekraad Oost-Groningen en de Kamers van Koophandel in de provincie. Daarnaast droeg ook het ministerie van Economische Zaken bij in de kosten in het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands.

Door het rijk worden de door de regio ter beschikking gestelde gelden (f. 34 miljoen) in de jaren 1994 en 1995 terugbetaald.

Maij liet bij de opening van de A7 weten dat er nog een knelpunt in de rijksweg rest. “Ik doel dan op het gedeelte van deze autosnelweg binnen de stad Groningen, beter bekend als de Zuidelijke Ringweg, met het gelijkvloerse kruispunt Julianaplein. Mijn ministerie is inmiddels met een onderzoek begonnen naar de mogelijkheden voor een verdere optimalisatie van de capaciteit van deze Ringweg. Ook wordt nagegaan hoe de huidige en toekomstige bereikbaarheids- en milieuproblemen, veroorzaakt door het autoverkeer op de Zuidelijke Ringweg, ke worden opgelost. Daarbij zoeken we zoals bij ons vervoersbeleid gewoon is, naar duurzame oplossingen. Dit betekent concreet dat we wel naar een goede bereikbaarheid streven, maar dat het niet ten koste van het milieu mag gaan” , aldus de bewindsvrouw.

Harmonisatie Het onderzoek van Rijkswaterstaat zal naar verwacht in 1994 worden afgerond. In de loop van 1995 zal dan een besluit ke worden genomen over de Zuidelijke Ringweg.

Voorafgaand aan de opening van de rijksweg hield de Stich ting A7 gisteren in Winschoten een symposium met als thema infrastructuur. Permanent vertegenwoordiger W.E.M. Smolders van de International Road Transport Union (IRU) bij de EG pleitte hier voor harmonisatie in Europees perspectief ten aanzien van de restricties die worden gesteld aan het gebruik van infrastructuur in congestiegebieden. In deze gebieden worden soms al absolute grenzen gesteld:op bepaalde tijden is het de vrachtwagens verboden daar de wegen te gebruiken.

“Van meer belang, in het perspectief van Noord-Nederland” , aldus Smolders, “zijn niet de absolute beperkingen maar de prijs die voor het gebruik van wegen in rekening gebracht gaat worden. In dat verband zijn de Duitse plannen voor een Autobahnvignette voor deze regio weinig hoopgevend.”

Het debat over kostenverhogingen in het zakelijk verkeer wordt volgens Smolders op het moment zeer eenzijdig gevoerd. “Duurder wegvervoer is een aantrekkelijk idee voor overheden die hun financieringstekorten moeten terugdringen, voor spoorwegen die van een schuldenberg afmoeten en voor de prive-automobilist die zo zelf buiten schot blijft en die als kiezer bij de politicus een streepje voor heeft op de wegvervoerder.”

Reageer op dit artikel