nieuws

Woningbezitters stellen massaal onderhoud uit

bouwbreed

Particuliere woningbezitters wachten massaal met het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden totdat duidelijk is of groot onderhoud aan de eigen woning aftrekbaar wordt van de belastingen. Er moet daarom snel duidelijkheid worden verkregen over de haalbaarheid van het voorstel van PvdA-fractievoorzitter Woltgens hierover.

Dit stellen het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid en het Bedrijfsschap Schildersbedrijf in brieven aan de fractievoorzitter van de PvdA, Thijs Woltgens.

Woltgens deed zijn voorstel een aantal weken geleden op een partijbijeenkomst in Hoorn. In eerste instantie werd daarvan door coalitiepartner CDA bij monde van fractieleider Brinkman met instemming kennis genomen. Ook de bouw reageerde verheugd op het feit dat herinvoering van deze aftrekpost uit onverwachte hoek werd voorgesteld.

De instemming en blijdschap nam af toen VVD-Kamerlid De Korte in de Tweede Kamer erop wees dat het aftrekbaar maken van groot onderhoud gevolgen heeft voor de hoogte van het huurwaardeforfait.

Groot onderhoud is immers bij de vaststelling van het huurwaardeforfait als parameter meegenomen. Daarop bond het CDA in en vroeg om opheldering over de financiele kant van de zaak.

Vorig weekeinde gaf vervolgens staatssecretaris Van Amelsvoort van Financien blijk van zijn kritiek op het PvdAvoorstel. Hij noemde het plan ‘ondoordacht’ en zei niet te zullen meewerken aan de uitvoering ervan. Het huidige systeem is volgens de bewindsman doelmatiger en eenvoudiger.

Op het ministerie van Financien wordt ondertussen hard gewerkt aan een brief, waarin het standpunt van de staatssecretaris nog eens helder uiteen wordt gezet. Deze brief zal nog voor de behandeling van het huurwaardeforfait in de Tweede Kamer, aanstaande woensdag, naar de Kamer worden gestuurd.

Van de baan Hoewel alle tekenen erop wijzen dat het voorstel als onhaalbaar van de baan wordt geschoven, denkt de particuliere woningbezitter daar, getuige de brieven van het bedrijfschap en het NVOB, kennelijk anders over.

Het NVOB vraagt in zijn brief aan Woltgens aandacht voor een direct doch averechts effect: “Het blijkt dat eigenaren van woningen massaal pas op de plaats maken bij het verstrekken van opdrachten voor onderhoudswerken.” Met name de kleinere NVOB-leden ondervinden hier hinder van.

Deze werkgeversorganisatie in de bouw pleit er daarom voor dat de Tweede Kamer met spoed een beslissing neemt over het voorstel. Wat haar betreft kan het voorstel best met terugwerkende kracht per 1 januari 1993 van kracht wor den. Het Bedrijfsschap Schildersbedrijf wijst erop dat de ‘proefballon’ van Woltgens “op korte termijn grote financiele consequenties” kan hebben voor de Nederlandse schildersbedrijven. “Dagelijks komen er telefoontjes binnen van verontruste bedrijven. Particulieren nemen een afwachtende houding aan.” Het Bedrijfsschap Schildersbedrijf verzoekt daarom zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

Uitwerking Een woordvoerder van de PvdA reageerde vol begrip de brieven aan de fractie-voorzitter. “We zijn volop bezig met de uitwerking van het voorstel.

Ook wij streven ernaar om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.”

Lang zal en kan het volgens hem niet meer duren, omdat de PvdA ervan uitgaat dat het voorstel op 1 juli van kracht moet worden.

De negatieve reactie van de staatssecretaris en de scepsis bij de Tweede Kamer is voor de PvdA in ieder geval geen reden het voorstel in te trekken.

Reageer op dit artikel