nieuws

Wachttijd gezondheidszorg kost bouw veel geld

bouwbreed

“De lange wachttijden in de gezondheidszorg leiden voor de bouw tot onaanvaardbare consequenties voor de omvang van het verzuim en de arbeidsongeschiktheid en daarmee voor de uitkeringslasten en de ongestoorde bedrijfsvoering van bedrijven” , aldus het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. In een brief aan minister De Vries van Sociale Zaken en de Sociale Verzekeringsraad dringt het SFB er op aan ‘dat wachttijdenprobleem aan te pakken’.

De Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad zal vandaag in haar vergadering mogelijk besluiten een onderzoek te laten instellen naar de extra kosten die lange wachttijden voor behandelingen in de gezondheidszorg met zich meebrengen.

Eind vorig jaar nog nam de Toezichtkamer het standpunt in dat het niet goed mogelijk is ziektewetpremies in te zetten om wachttijden voor operaties te bekorten. Een voorstel daartoe door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Federatie van Bedrijfsverenigingen werd toen van de hand gewezen. Het SFB vindt het probleem dusdanig groot, dat de directeur beleid- en werkgeverszaken, drs. J.J.P. Schouten, er in een brief aan de SVR met eenkopie aan minister De Vries van sociale zaken er nogmaals op aandringt te zoeken naar een oplossing voor dit probleem “omdat ongeveer twintig procent van het langer durend verzuim rechtstreeks het gevolg is van de wachttijdenproblematiek” .

Het zo lang moeten wachten op behandeling leidt soms tot verlies van reintegratiemogelijkehden, soms tot blijvende gezondheidsschade of onnodige toetreding tot de wao. Wat het wachttijdprobleem de bedrijfstak extra kost aan uitkeringen ziekengeld of wao is niet becijferd, maar moet gigantisch zijn. Twee door het SFB gegeven voorbeelden geven dat duidelijk aan.

Extra kosten Voorbeeld 1:”Een all-round timmerman meldt zich op 4 juni 1992 bij zijn huisarts, die een peesschede-ontsteking vaststelt. Hij kan zijn werk niet langer uitoefenen en kan ruim een maand later, op 6 juli, terecht bij een orthopeed. Ten gevolge van de wachtlijst kan hij pas medio januari 1993 po liklinisch worden geopereerd.”

De bruto ZW-uitkering over die periode bedraagt tenminste f.25000 exclusief vakantiegeld. De kosten van de operatie… niet meer dan f.1200.

Tweede voorbeeld:Een opperman wacht op een zogenaamde ‘kijkoperatie. Intussen kan hij zijn werk niet doen. De ingreep vindt plaats drie maanden na het eerste consult. Bruto uitgekeerd ziekengeld ongeveer f.12000, exclusief vakantiegeld. Kosten van de operatie f.1800.

De extra kosten van dit tweede voorbeeld uit de praktijk konden dan nog beperkt blijven omdat, aldus drs. Schouten, door een bijzondere samenloop van omstandigheden de wachttijd, die aanvankelijk zelfs ongeveer zes maanden zou hebben bedragen tot drie maanden kon worden ingekort.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels