nieuws

Vernietigend oordeel CPB over Trendbrief

bouwbreed

De Trendbrief Volkshuisvesting vertoont volgens het Centraal Planbureau inhoudelijk grote tekortkomingen, met name waar het de ramingsmethodiek betreft. Bovendien bestaat er onduidelijkheid over de beleidsmatige consequenties van het stuk en is de financiele kant van de zaak onderbelicht gebleven.

Deze bezwaren zijn nog voor publikatie van de brief in een rapport aan het ministerie van VROM bekend gemaakt, maar dat heeft niet geleid tot wezen lijke aanpassingen. Het CPB blijft dan ook bij zijn oordeel.

In het vertrouwelijke rapport over de concept-versie van de Trendbrief, dat is gericht aan de Directeur-Generaal voor de Volkshuisvesting, mr. L. Kokhuis, schrijft het CPB dat het in de eerste plaats de gekozen ramingsmethodiek in het Trendrapport betreurt.

“In het Trendrapport wordt gepoogd om zoveel mogelijk te abstraheren van onzekerheden op de lange termijn door een systeembenadering te hanteren. Daartoe wordt een ‘exploratief sociologisch model met economische aspecten’ toegepast. Een essentiele veronderstelling bij het maken van ramingen met dit model is dat de sociale cultuur in Nederland tot 2015 niet fundamenteel wijzigt.” Dat nu is volgens het CPB een verkeerde veronder stelling, die ingrijpende consequenties kan hebben op de uitwerking van het gekozen beleid van de rijksoverheid. “Ons lijkt het principieel onjuist om geen rekening te houden met de fundamentele onzekerheid betreffende de toekomst bij het nemen van strategische beslissingen” , aldus het CPB. “Het hanteren van een prognose geeft een vals gevoel van zekerheid. Daardoor ke verkeerde beslissingen tot stand komen en te late correcties als de werkelijkheid anders blijkt te zijn.”

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel