nieuws

‘V-polder’ goed alternatief voor verdiepte wegaanleg

bouwbreed

Verdiept aanleggen van spoorlijnen en autowegen door aanleg van langwerpige polders, ter breedte van het gepoeerde trace, vormt een omgevingsvriendelijk alternatief ten opzichte van de traditionele verdiepte oplossingen. Met het zogenoemde ‘V-polder’-concept is een snelle bouwwijze voorhanden, die tegen relatief lage kostprijs is uit te voeren.

Het V-polder concept is geintroduceerd door Koninklijke Volker Stevin NV. Met behulp van damwansschermen aan weerszijden wordt een afgesloten polderkuip gecreeerd, waarin de waterstand kunstmatig op peil wordt gehouden.

De damwanden worden onder een helling van 2:1 – in een Vvorm – naar elkaar toe in de grond ingebracht. Ontbreekt ter plaatse een waterdichte laag dan wordt de punt zonodig geinjecteerd met waterremmende grout. In de polderkuip wordt de grond afgegraven en kan verder verdiepte aanleg van spoor- of autowegen plaatsvinden.

Het V-polder-concept is ontwikkeld door Van Hattum en Blankevoort BV en Van Splunder Funderingstechnieken BV, beide concern-maatschappijen van Volker Stevin. Naar de ontwikkelaars menen heeft aanleg en gebruik van een Vvormige polder belangrijke voordelen ten opzichte van verdiepte aanleg op traditionele wijze.

Ruimtebeslag De aanleg vindt plaats met bestaande technieken en de bouwtijd is kort. Zowel tijdens de bouw als bij het gebruik is de hinder voor de omgeving minimaal. De wijze van uitvoering neemt weinig ruimte in beslag en de vorm is bovendien optisch vriendelijk voor de gebruiker en de omgeving. Met in verhouding weinig meerkosten is de V-polder eventueel in een later stadium, op plaatsen waar dit gewenst wordt, te voorzien van een afdekking.

Om na te gaan of deze voordelen in de praktijk ook zijn te realiseren bevelen de ontwikkelaars verder onderzoek aan.

Dat is mogelijk door bijvoorbeeld het uitvoeren van een proefpo. Dat kan op korte termijn, omdat bij het V-polderconcept gebruik wordt gemaakt van bestaande technieken. Aan de hand van zon proefpo kan nader worden bekeken of de V-polder een oplossing vormt voor lange traces zoals bijvoorbeeld de Betu we-lijn en de Hogesnelheidslijn.

Aanleg van de V-polder is relatief eenvoudig. Nadat aan weerszijden van het trace een werkweg is aangelegd, worden achtereenvolgens twee damwandschermen in de grond gebracht tot de v-vorm wordt verkregen. Na injecteren is de grondwaterstand in het gebied tussen de schermen in beginsel volledig onafhankelijk geworden van de omgeving. Door de schuine stand van de damwanden is niet alleen veel minder bodeminjectie nodig dan bij verticale damwanden, ook de krachten op de damwandschermen zijn veel minder, waardoor met relatief lichte profielen kan worden volstaan.

De damwanden worden aan weerszijden voorzien van een verankering in de vorm van trekpalen of trekankers. Daarna kan worden begonnen met het ontgraven. Vervolgens wordt in de aldus gevormde polder 1,5 tot 2,0 meter zand aangebracht, eventueel op een kunststof weefsel. In deze zandlaag worden de noodzakelijke drainage- en rioleringsvoorzieningen opgenomen.

Afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond kan het noodzakelijk zijn tevens een grondverbetering toe te passen, bijvoorbeeld in de vorm van zand- of grondpalen. Nadat het ballastbed is aangebracht, is de polder gereed voor het aanleggen van spoorof autoweg.

Bouwtijd De korte bouwtijd voor een Vpolder wordt gerealiseerd door de dwarsdoorsnede over het gehele traject hetzelfde te houden. Bij repeterende werken wordt vaak gebruik gemaakt van een produktietrein waarin aan de onderdelen een vast omschreven activiteit is toebedeeld. Om te zorgen dat de produktietrein een ongestoorde voortgang heeft wordt ervoor gezorgd dat de voortgangsnelheid van de verschillende activiteiten zoveel mogelijk gelijk is.

Bij de V-polder is een bouwtrein voorzien met een voortgangssnelheid van 10 tot 15 meter per dag. Uitgaande van een bouwtijd voor de Betuwelijn van bijvoorbeeld minimaal vier jaar ofwel circa 800 werkbare dagen, blijven na aftrek van aanloop- en afbouwwerkzaamheden circa 600 werkbare dagen over voor de werkelijke produktie. Met een enkele bouwtrein kan in die tijd dan 7500 meter worden geproduceerd. Ervan uitgaande dat 75 km met deze bouwwijze wordt gerealiseerd betekent dit dat tegelijkertijd met tien bouwtreinen zal moeten worden gewerkt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels