nieuws

Tweespalt over juistheid hoogte omzet over 1992

bouwbreed Premium

Wie voorspelt de juiste omzetcijfers 1992 van de bouwnijverheid? De gisteren gepresenteerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven een positieve omzetontwikkeling weer. Branche-organisaties in de bouw en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) zijn veel negatiever in hun verwachtingen.

Het CBS schetst voor de gefactureerde omzet van 1992 ten opzichte van 1991 een sterk opgaande lijn. De burgelijke en utiliteisbouw (b en u) zette 7 procent meer om, terwijl de aannemersbedrijven in de grond-, water- en wegenbouw (gww) daar nog eens 5 procent bij optellen; 12 procent. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid. Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf zegt niet in staat te zijn om op deze voorlopige cijfers te reageren, “omdat we toch meer met macro-gegevens werken” .

Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw) twijfelt sterk aan de juistheid van de percentages. “Uit een interne ledenpeiling blijkt een minder rooskleurige ontwikkeling van de omzet over 1992 als door het CBS wordt voorgehouden” , verklaart drs. ing.

H.G. Beuker, directeur VGBouw. “De cijfers zijn in tegenspraak met wat wij constateren. De trend is toch gelijkblijvend, dan wel een kleine vooruitgang.”

Beuker geeft het advies om bij het EIB eens verhaal te gaan halen. In het jongste onderzoek ‘De verwachtingen voor de bouwproduktie en de werkgelegenheid in 1993’ constateert het EIB dat de omzetontwikkeling in het afgelopen jaar in algemene zin het beeld toont van een stagnerende bouwproduktie.

EIB-onderzoeker drs. F.J. Jansen schaart zich achter VG Bouw. “Wij hebben in het najaar van 1991 een groot aantal hoofdaannemingsbedrijven gevraagd naar hun verwachtingen over de omzet van 1992.

Daaruit blijkt dat de burgelijke en utiliteitsbouw een omzet stijging verwacht van 1,2 procent. De gww gaat zelfs achteruit en wel met 1,4 procent.

Op dit moment werken we de daadwerkelijke omzetgegevens over 1992 uit. Maar de cijfers van het CBS vind ik toch wat aan de hoge kant.”

Negatiever Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) laat via plv. directeur Herman Meerbach weten dat ook zijn leden een gelijkblijvende omzet over 1992 verwachten te realiseren.

“Maar ondernemers zijn in hun voorspellingen altijd negatiever. Maar Wim Kan zei al:niets is zo moeilijk dan voorspellen en dan vooral als het om de toekomst gaat.”

Het CBS brengt al sinds 1985 op maandelijkse basis de indexcijfers van de bouwnijverheid in kaart. De b en u en de gww samen vertonen sinds 1985 -in dat jaar werd de index op 100 gesteld- een groei.

Aleen de gww vertoonde in de jaren 85-86, 86-87 en 90-91 een achteruitgang. De b en u groeide sinds 1985. J.P.A.W. Molenaar van het CBS houdt vast aan de juistheid van de cijfers. “Anders hadden we ze niet naar buiten gebracht.”

Prijsstijging Hij heeft een aantal argumenten om de grote verschillen aan te tonen. “De prijsstijging van 3 tot 4 procent is niet in de percentages verwerkt. Het betekent dat er geen sprake is van constante prijzen in 1992.

Daarnaast nam het aantal werkbare dagen met 4 procent toe tot 206,6, evenals het aantal aannemers in de categorie groter dan tien werknemers.”

NVOB-er Meerbach: “Door te kiezen voor de categorie boven de 10 procent blijft ongeveer 14 procent van de omzet buiten schoot. Als je deze factor en de argumenten van het CBS meeneemt dan is de omzetontwikkeling over 1992 minder spectaculair.”

Reageer op dit artikel