nieuws

Stabu-systematiek ‘bouwbreed informatiesysteem’

bouwbreed

Bouwprocessen staan of vallen bij de doelmatige en efficiente overdracht van informatie. Om tot een goede uitwisseling van informatie te komen zijn samenwerkingsverbanden nodig. De Stichting Stabu is zon samenwerkingsverband. De systematiek van Stabu wordt uitgebreid tot ‘bouwbreed informatiesysteem’, met koppelingen naar andere systemen.

Op de studiedag, gehouden door Stabu en CIAD in Congrescentrum Engels te Rotterdam, werd aandacht besteed aan deze ontwikkeling.

“Om elkaar te blijven begrijpen en de informatie tussen verschillende soorten van gebruikers uitwisselbaar te houden is het onontbeerlijk dat de verschillende soorten informatie blijven passen in een systeem of in koppelbare systemen. Daarvoor is het nodig om goede afspraken te maken” , aldus ir. J.J. van der Helm, voorzitter van het bestuur van de Stichting Stabu, in zijn welkomstwoord.

“Er dient goed onderscheid gemaakt te worden tussen informatiseren en automatiseren” , vervolgde Van der Helm. “Informatiseren, het logisch nadenken over de zin en onzin van informatie, is een lust. Automatiseren is vaak een last.

Geautomatiseerde systemen ke vaak meer en bevatten vaak meer informatie dan nodig is. Volgens sommigen zou tot 20% van de omzet van de bouw verloren gaan aan onduidelijke en niet efficiente overdracht van informatie. Bouwinformatisering is dus beslist geen bedreiging, maar integendeel een grote uitdaging en een boeiende opgave.”

Opleiding Ir. M.L.A.M. van Hezik, directeur van de Stichting Stabu, zei dat er in de komende week gesprekken tussen Stabu en de grote systeemhuizen worden gevoerd. Onderwerp is de koppeling van Stabu aan de verschillende in de bouwnijverheid gebruikte automatiseringssystemen. Ook zei Van Hezik, dat in september een beroepsopleiding ‘Stabu bestekschrijven’

begint. Het gaat om een praktijkgerichte cursus van 4 blokken van 20 uur, af te sluiten met een erkend diploma.

Van Hezik behandelde de situatie van Stabu in de elektrotechnische branche, de werktuigbouw en de bouw. Er worden voortdurende nieuwe teksten aan Stabu voor de bouw toegevoegd. Oude worden op hun merites beoordeeld en zonodig geschrapt. Nieuwe werkgroepen houden zich bezig met bijvoorbeeld bestekteksten voor betonreparatie en schuimbeton. Van Hezik zei, dat de Stabu-bestekken ook buiten de groep van directe gebruikers beoordeeld moeten worden: “Laat de aannemer ook maar eens zeggen wat hij van een bestek vindt.” De Stichting Stabu wordt een centrum van uitwisseling van gegevens tussen alle bouwpartners.

Kostenpost Voor de uitwisseling van informatie is een medium nodig.

Daarover sprak drs. E.V. Schmitz, directeur van NCAVakdocumentatie, de uitgever van de Nederlandse Bouwdocumentatie (NBD). Zij wees onder meer op het belang van de keuze voor een bepaald medium. “Het is boeiend om te constateren dat tot op heden nergens, ook niet in het buitenland, een on-line informatiesysteem succes heeft. Er zijn wel voorbeelden, maar steeds is er financiele nood bij de beheerder van de databank. Een andere constatering wil ik u ook niet onthouden:toen onze systeembeheerder onderzoek deed naar het Nederlandse Videotex, bleek dat een extra kostenpost op te leveren van f. 2000 in een kwartaal. Als in een bedrijf serieus en frequent via een dergelijk systeem informatie wordt opgevraagd, kan de rekening hoog oplopen.

Voor ons speelt deze onbeheersbare kostenfactor een rol bij de mediumkeuze.”

Houtje-touwtje Onlangs is een samenwerkingsverband ontstaan van Ballast Nedam, HBG, Wilma, VGBouw, Vereniging Forum Systeemhuizen Bouw, Kraan Bouwcomputing, Stichting Stabu en Stichting Edibouw.

Het is het Telematica Gidspo ‘Bestek en P(E)DI’. Praktijkproeven moeten uitwijzen of met de bestaande software en Stabu-systematiek het uitwisselen van EDI-berichten mogelijk is.

Ir. J.J. Duivenvoorden, hoofd van de afdeling Informatietechnologie van Ballast Nedam Engineering BV, maakte in dit verband een vergelijking tussen de bouw en de Rotterdamse haven. “In de haven is het duidelijk:containers winnen het van stukgoed. Ook de bouw is gebaat bij een vervanging van de kostbare stukgoedbenadering (de houtjetouwtje-oplossing) door een effectieve containerbenadering, gebaseerd op internationale standaards” , aldus Duivenvoorden.

Aan het eind van de dag bracht drs. C.M.I. Richter, directeur research van de SBR, de deelnemers aan de studiedag weer terug in het heden. “De huidige modellen beschrijven een gebouw alleen op operationeel niveau. Er kan feitelijke informatie over een gebouw worden vastgelegd, maar de ontwikkeling met betrekking tot produktmodellen staat nog volledig in de kinderschoenen. Op het moment ke normen, richtlijnen, kengetallen, rekenregels en kennis nog in geen enkel referentiemodel worden opgenomen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels