nieuws

Slagvaardiger bestuur nodig

bouwbreed Premium

Vervolg van pag. 3

Op het gebied van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening kan BoN III verstrekkende gevolgen gaan hebben.

“Je zag en ziet het al in de manier waarop de Vierde nota Ruimtelijke Ordening extra is voorbereid. Daarover werd en wordt voornamelijk gesproken tussen rijksoverheid, gemeenten en samenwerkingsverbanden. Je ziet het ook terug in het Besluit Locatiegebonden Subsidies, dat regionale samenwerking verplicht stelt.”

Provincies hebben dan vervolgens de neiging te zeggen: ‘Jullie gaan als rijk een beetje op onze stoel zitten.’ Op zich is dat ook zo. Je zag dat bijvoorbeeld bij de Vinex-voorbereiding, dat je in de Planologische Kernbbeslissing al op streekplan-niveau bezig bent met het aanwijzen van loccaties.

Maar die kritiek vloeit voort uit het huidige stelsel van de ruimtelijke ordening. De politieke vraag is natuurlijk:kan dat stelsel anders? Moet je niet met elkaar erkennen dat een aantal ruimtelijke eisen in dit land, met alle doelstellingen die je met elkaar hebt op het terrein van de mobiliteit, het milieu, de ruimtelijke ordening, een afweging vergt die ruimer van opzet is dan provincie of regio.

Extra behoefte Als je kijkt naar het aantal woningen dat moet worden gebouwd om de extra woningbehoefte op te vangen, dan gaat het niet aan om beslissingen over locatie X alleen maar bekijken vanuit de bril van Utrecht of Flevoland. Er zijn allerlei verbanden. De Randstad met name is zon complex geheel dat dat sowieso al de regio- en provinciegrenzen over scheidt. Dus zullen de hoofdkeuzes op de beleidsterreinen die ik zoeven noemde, toch steeds meer in PKB-kader moeten worden genomen.”

Koetje vraagt zich daarbij zelfs af of de Wet op de Ruimtelijke Ordening niet aan verandering toe is. “Gezien de aard van keuzes die we landelijk moeten maken vraag ik me af of het ruimtelijk ordenings-instrumentarium naar de toekomst toe nog wel geschikt is.

De WRO stamt uit de zestiger jaren en gaat uit van heel veel overleg, van rijk via provincie naar gemeente en weer terug.

Prima hoor, maar het duurt allemaal wel lang. De WRO heeft zeker twintig jaar goed gefunctioneerd, maar het is de vraag of je het op een aantal onderdelen niet anders moet bezien. Ik vind dat we gewoon in alle nuchterheid moet bekij ken of een herijking van de WRO niet noodzakelijk is.”

De bestuurlijke vernieuwing hoeft voor Koetje geen kwestie van decennia te zijn. “De grote slag moet natuurlijk eigenlijk de komende paar jaar gemaakt worden. Daar zitten de grote knelpunten. Als het de eerstkomende jaren niet lukt, dan hebben we zeker in 2000 een aantal grote problemen. Je zou eigenlijk willen dat het morgen wordt ingevoerd, maar dat is bestuurlijk natuurlijk niet verstandig. Maar er moet wel opgeschoten worden. Staatssecretaris Heerma zegt wel eens:’Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door.’ Ik zou daaraan toe willen voegen:’En de verkoop moet snel groter worden.’ Want de volkshuisvestings- en locatieproblemen zijn er groot genoeg voor.”

Reageer op dit artikel