nieuws

Samengaan Enschede en Hengelo nabij gekomen

bouwbreed

Het samengaan van Enschede en Hengelo is een stuk dichterbij gekomen nadat de colleges van b en w het eens zijn geworden over de verdeling van taken. Medio dit jaar zullen de gemeenteraden van Enschede en Hengelo zich uitspreken over het samengaan. De fusie is reeds voorzien in de Kaderwet, die op 12 maart naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Nadat alle democratische procedures zijn doorlopen ontstaat een dubbelstad met circa 225000 inwoners. Het zou voor het eerst in de historie van Nederland zijn dat twee grote gemeenten vrijwillig overgaan tot fusie.

De vorming van de Twentse dubbelstad komt voort uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Hierin zijn Enschede en Hengelo samen als een zogenoemd stedelijk knooppunt aangewezen vanwege hun grote economische betekenis. Onderzoek heeft uitgewezen dat beide gemeenten het meest van die positie ke profiteren door een intensieve samenwerking die kan leiden tot fusie.

Tegen deze achtergrond hebben de colleges van B en W van Enschede en Hengelo de afgelopen maanden intensief over het verdelen van de taken onderhandeld. Uitgangspunt van de volgens burgemeester Lemstra van Hengelo harmonieus verlopen gesprekken was het versterken van elkaars sterke kanten. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het stadsdeel Hengelo vanwege de strategische ligging het vervoerscentrum wordt en het zwaartepunt van de culturele voorzieningen in Enschede komt. Ook wat de spreiding van winkels, bedrijven en kantoren aangaat zijn keuzes gemaakt.

Woningbouw Om voldoende woningen te ke bouwen zal de militaire functie van het vliegveld Twente moeten verdwijnen.

Burgerluchtvaart blijft mogelijk, als het bedrijfsleven daar tenminste voldoende geld voor over heeft. De aanleg van een sneltramverbinding tussen de dubbelstad, Almelo en het Duitse Gronau wordt als zeer belangrijk aangemerkt om te voorkomen dat het autoverkeer te druk wordt.

Het ziet er naar uit dat het bestuurscentrum van de dubbelstad in Hengelo komt. Hierover wordt medio dit jaar een standpunt ingenomen na onderzoek. Dit heeft als uitgangspunt na te gaan welke diensten centraal moeten worden gehuisvest, welke onderdelen van het apparaat in een stadsdeel behoren en welke op wijkniveau. Hengelo zou ook graag het bestuurscentrum van de nieuw te vormen regio Twente willen worden. Enschede streeft daar ook naar.

Dat de dubbelstad de regio Twente (provincie-nieuwe stijl) voor de voeten gaat lopen of omgekeerd, gelooft burgemeester Lemstra niet: “De regio en dubbelstad krijgen elk hun eigen taken en bevoegdheden. Er zal sprake zijn van een wisselwerking.”

Reageer op dit artikel