nieuws

Regeling bodemsanering krijgt steun PvdA en CDA

bouwbreed

De Tweede Kamer kan in hoofdlijnen instemmen met de uitbreiding van de Wet Bodembescherming met een regeling inzake de bodemsanering. Wel hebben de fracties van CDA en PvdA een aantal wijzigingen voorgesteld om, zoals PvdA-woordvoerder Van der Vaart het zei, de wetstekst nog wat dichter bij de door het parlement voorgestane praktijk te brengen.

De Kamer sprak gisteren in eerste termijn over het wetsvoorstel, dat voorziet in een wettelijke regeling voor de bodemsanering. Uitgangspunt is dat de saneringsplicht niet meer bij de overheid maar bij de veroorzaker of, als deze niet meer te achterhalen is, bij de grondeigenaar komt te liggen.

Dit kan vrijwillig of op basis van een saneringsbevel.

Voordat de Tweede Kamer over het wetsvoorstel kwam te spreken, bood Nederland-Gifvrij, namens de landelijke en provinciale milieu-organisaties, een Manifest voor een goede bodemsanering aan aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor het Milieubeheer. Volgens de milieu-organisaties moet het parlement er zorg voor dragen dat er geen vervuilde bodem overblijft als erfenis voor het nageslacht.

CDA-er Esselink vroeg in het debat nadrukkelijk de aandacht voor de financieel-economische gevolgen van de wet voor het bedrijfsleven, een onderwerp dat zijn fractie “zorgen baart” .

Spankracht “Het is zaak” , aldus Esselink “het bedrijfsleven, maar ook gemeenten de ruimte te laten zelf mede het tempo van saneren te bepalen. Daarbij is de financiele spankracht van bedrijven een van de elementen.”

Het CDA-Tweede Kamerlid zei de kritiek van de Raad voor Onroerende Zaken op het wetsvoorstel niet te delen, voor zover deze betrekking heeft op de dramatische gevolgen voor de prijsontwikkeling op de grondmarkt. Van een drama is volgens hem geen sprake: “Uiteraard is de mate waarin grond is verontreinigd van invloed op de prijs. Dat is nu ook het geval.”

Aan de wensen van de PvdA is op drie belangrijke punten in bescheiden mate tegemoet gekomen, aldus woordvoerder Van der Vaart. Zo worden er meer garanties gegeven voor het verhalen van de kosten op de veroorzaker.

Bovendien zijn de procedures zodanig verkort, dat de burger beter beschermd is tegen de gevolgen van bodemverontreiniging, en er is meer duidelijkheid verkregen over de normstelling.

Kritiek was er op de vele tijd die is gemoeid met de voorbereiding van het wetsvoorstel.

Van der Vaart karakteriseerde het als een niet optimaal functioneren van de wetgevingsmachine, Esselink sprak van een oude klacht: “Het duurt wel erg lang.”

De VVD-fractie uitte bij monde van woordvoerder Te Veldhuis felle kritiek. Volgens het Tweede Kamerlid is er op een aantal principiele punten sprake van een nogal groot verschil van mening tussen regering en de VVD.

Meer geld Voor alles moet er meer geld vrijkomen voor de bodemsanering, aldus Te Veldhuis. Hij wees er tevens op dat het niet in alle gevallen noodzakelijk is om de multifunctionaliteit van de vervuilde grond te herstellen. Ook willen de liberalen dat de eenvoud van het systeem wordt vergroot. Tenslotte moet worden voorkomen dat de kosten van een +

eringsoperatie op onschuldigen worden verhaald. Dan zou, zo meende Te Veldhuis, een principieel-juridische fout worden gemaakt.

Vandaag wordt het debat over de bodemsanering voortgezet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels