nieuws

Provincie Noord-Holland kritisch over Fugro

bouwbreed

De provincie Noord-Holland heeft flinke kritiek op het ingenieursbureau Fugro. Dit zou met betrekking tot de reconstructie van de weggedeelten Amsterdam-Het Schouw (S11) en Het Schouw-Landsmeer (T61) een niet up-to-date grondmechanisch rapport hebben uitgebracht. De gevolgen:een tegenvaller van enkele miljoenen.

In 1989 besloot de provincie een krediet van f. 11,5 miljoen uit te trekken ten behoeve van de reconstructie van de twee genoemde weggedeelten. “Tijdens het aanbrengen van het zandlichaam langs de S11 bleek echter dat de zetting ongeveer tweeeneenhalf maal groter was geworden dan indertijd op grond van het door Fugro uitgebrachte grondmechanisch rapport werd verwacht” , aldus GS in het voorstel aan provinciale staten om een extra krediet voor de twee werken te verstrekken.

“Hierdoor bleek ongeveer 35 procent meer zand nodig dan aanvankelijk was voorzien.

Bovendien heeft de grotere zetting van het zandlichaam tot gevolg gehad dat aan de naast het werk gelegen rijbaan van de S11 extra onderhoudsmaatregelen moesten worden verricht” , verklaren ze verder.

Zo werd tegen de landhoofden van de kunstwerken het zand vervangen door het lichtere pshardschuim. Gezien deze ervaring werd vervolgens de constructieopbouw van de rijbanen gewijzigd.

“Door die werkzaamheden zal de uitvoering van het werk ongeveer een jaar langer duren dan gepland en zullen de kosten bovendien circa f. 3,6 miljoen hoger uitvallen dan het oorspronkelijk geraamde bedrag” , constateren GS.

Het rijk heeft zich inmiddels bereid verklaard om in de meerkosten een bijdrage te verlenen van maximaal f. 1,825 miljoen. Voorts kan de provincie in het kader van de Construction All Risks (CARverzekering) een bijdrage van f. 40000 in de kosten van de onderhoudsmaatregelen tegemoet zien.

Voor de provincie resteren dan nog netto-meerkosten ten bedrage van f. 1,735 miljoen.

Kritiek De statencommissie voor financien heeft eerder al ingestemd met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet. Maar dat ging wel gepaard met het uiten van “kritische opmerkingen over de omvang van de overschrijding en aan het adres van ingenieursbureau Fugro dat het grondmechanisch rapport heeft uitgebracht” .

Overigens erkende de commissie dat “indien het door genoemd bureau uitgebrachte rapport up to date zou zijn geweest, dit zeer waarschijnlijk in 1989 al tot een aanzienlijk hogere raming zou hebben geleid, hetgeen de overschrijding van f. 3,6 miljoen relativeert” .

‘Stringent bewaken’

Volgens commissaris van de koningin J. A. van Kemenade benadrukt de gang van zaken nog eens de noodzaak om in het vervolg, nog meer dan voorheen, “de wegenkredieten zeer nauwkeurig te ramen en stringent te bewaken” .

Reageer op dit artikel