nieuws

Partijen bouwcao ke voor het eerst zaken doen

bouwbreed

Vandaag komen partijen bij de bouwcao voor de vijfde keer bijeen. En nu pas ziet het er naar uit dat er bij de bespreking ter vernieuwing van de cao enige zaken ke worden gedaan. Tot nog toe hielden de wao-maatregelen van de rijksoverheid niet alleen de bespreking van andere zaken tegen, maar ook werd men het niet eens of en zo ja hoe het waogat zou moeten worden gerepareerd.

De wao-problematiek heeft al heel wat stagnatie in de besprekingen veroorzaakt. In feite is men tot 9 maart in niets verder gekomen dan begin februari, toen voor het eerst de cao-wensen tussen werknemers en werkgevers werden uitgewisseld.

Natuurlijk hield het ‘neen’ van werkgevers op de vraag of ze wensten mee te helpen het wao-gat te dichten enig direct succes tegen. Maar eigenlijk moet het verloren gaan van zoveel onderhandelingstijd worden toegeschreven aan het feit dat men in eerste instantie niet eens precies wist waar men het in financiele zin over had als men collectieve herverzekering voorstelde.

Dat werd pas wat duidelijker toen in de volgende onderhandelingsronden gebruik kon worden gemaakt van door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid ontwikkelde modellen om de korting op de wao-uitkering te niet te doen.

Schildersbedrijf Partijen bij de cao voor het schildersbedrijf hebben er samen voor gezorgd dat de start van hun onderhandelingen voor een cao in ieder geval een betere zal zijn. Zij kwamen overeen voorafgaande aan de besprekingen het Sociaal Fonds voor het Schildersbedrijf de mogelijkheden van reparatie te laten onderzoeken.

Werkgevers lieten weten niet bij voorbaat in te stemmen met welke vorm van collectief herstel dan ook, maar in ieder geval behoefte te hebben te weten wat een en ander zou gaan kosten.

Twee modellen Op die wijze had men in de bouw veel tijd ke besparen. Nu brak het overleg zelfs na een der sessies af op de weigering van werkgevers op enigerlei wijze mee te willen praten over de wao-kwestie omdat men toch niet van zins was overheidsingrijpen ten nadele van werknemers te helpen herstellen.

De omslag kwam toen werkgevers zich bereid verklaarden wel over collectieve herverzekering te willen praten en daar zelfs een aandeel in te willen nemen onder de voorwaarden dat werknemers een aantal zaken ter discussie wilden stellen:de automatische prijscompensatie, de vut-regeling, het aantal roostervrije dagen, de bovenwettelijke uitkeringen en het mogelijk eigen risico van drie en zes weken ziektegelduitkering door werkgevers.

Tijdens de vierde onderhandelingsronde op 25 februari was het pas voor het eerst mogelijk meer inhoudelijk te praten over mogelijke collectieve reparatie van de wao-maatregelen. Toen lagen namelijk twee modellen op tafel, die op verzoek van de bouw- en houtbond FNV door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid waren gemaakt. Een eerste model om weer te komen tot een wao-uitkeringsniveau van 70% van het laatstverdiende loon was een omslagstelsel. De premie daarvoor zou 1,6% van de totale loonsom gaan vergen als daar collectief uitvoering aan zou worden gegeven.

Een tweede model, een rentedekkingssysteem, zou in het begin 1,65% aan premie gaan vergen, maar op den duur goedkoper zijn dan het omslagstelsel.

Twijfels Werkgevers lieten nu echter bij monde van onderhandelaar De Jong weten “te twijfelen aan de door het SFB gehanteerde parameters” .

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel