nieuws

Ontwikkelingsvisie KAN naar Gelderse staten

bouwbreed

Arnhem en Nijmegen enerzijds en de Overbetuwse gemeenten aan de andere kant, krijgen tot 1 november de tijd tot overeenstemming te komen over de Spoor- respectievelijk Waalsprong. Lukt dit niet, dan grijpt de provincie Gelderland in en geeft zonodig een aanwijzing met kracht van wet.

Aldus gedeputeerde T.R. Doesburg bij de presentatie van de ontwerp-Ontwikkelingsvisie Knooppunt Arnhem Nijmegen KAN.

Een van de kernpunten in de ontwikkelingsvisie vormt de woningbouw. Nog zonder de recente bijstellingen van de regering moeten in het knooppunt tot 2014 ruim 51000 huizen worden gebouwd. Dit zijn er 26600 meer dan waarvoor tot nu toe ruimte of wel bouwgrond is gereserveerd. Vandaar dat volgens GS van Gelderland de Waal- en de Spoorsprong onvermijdelijk zijn, hoezeer de overige Betuwse gemeenten hiertegen ook mogen protesteren. De Spoorsprong of wel de bouw voor Arnhem in Driel-oost geeft de mogelijkheid tot de bouw van 5460 huizen extra, de Waalsprong ten noorden van Lent tot de bouw van 12000. Voor de rest kan nog extra worden gebouwd in Duiven en Westervoort voor Arnhemse overlopers, in Wychen voor het Nijmeegse.

Visie In de ontwerp-ontwikkelingsvisie stellen GS een gefaseerde uitvoering voor. Dit geldt zowel voor de woningbouw, de bedrijventerreinen en andere facetten. Zo wordt voorgesteld tussen 1995 en 2005 in de regio Arnhem rond 7000, in de Over-Betuwe 2800 en in de regio Nijmegen 11200 woningen te bouwen, waarvan 6500 in het gebied van de Waalsprong. Voor de realisering van deze eerste fase kan het KAN gebied rekenen op f. 89 miljoen extra van het rijk. De tweede fase (tot 2015) is in het ontwerp als gewenste ontwikkelingsrichting opgenomen.

Ondanks de extra rijkssteun blijft de bouw in bepaalde gebieden onrendabel. Dit geldt vooral voor de terreinen die vrijkomen na de verplaatsing van de tuinbouwkassen. De grond er onder is vervuild terwijl de uitkoop van de tuinders ook het nodige extra kost. Deze kostenfactor is een van de redenen waarom de Overbetuwse gemeenten, op wier grond het tenslotte moet gebeuren, fel gekant zijn tegen de Waal- en de Spoorsprong.

Hun verweer en voorstellen tot een andere aanpak wordt evenwel vierkant door GS afgewezen. Deze eisen nu dat de steden Arnhem en Nijmegen in overleg treden met de Overbetuwse gemeenten om tot een convenant te komen over de kosten van deze onrendabele locaties. De gemeenten krijgen hiervoor tot 1 november dit jaar de tijd. Desgewenst willen GS een bemiddelende rol spelen maar wanneer de gemeenten het niet eens worden, zal het provinciale bestuur ingrijpen. Dit wil koste wat het kost de uitvoering van de eerste fase van de Ontwikkelingsvisie veilig stellen.

Reageer op dit artikel